Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FARMAKOLOJİ I 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT, Prof.Dr. Hatice Kübra ELÇİOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Genel farmakoloji, ilaç toksisitesi, ilaç suistimali ve ilaç bağımlılığı konuları ile santral sinir sistemi ilaçlarının farmakolojik özelliklerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Farmakolojiye Giriş, İlaçların uygulama yolları , İlaçların Absorpsiyonu, Dağılımı, Eliminasyonu ve Atılımı, İlaç Etki Mekanizmaları,Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi,Reseptörler, İlaç-Reseptör İlişkisi, İlaç etkisini değiştiren faktörler,Farmakodinamik ve Farmakokinetik İlaç Etkileşmeleri, Yalın Toksik Etkiler, Özel Toksik Etkiler,Teratojenik Etki,Aşırı-Duyarlık Reaksiyonları,Kemoterapötikler,Betalaktamlar,makrolidler,Linkozamid, kloramfenikol tetrasiklinler ve aminoglikozidler,Dar spektrumlu antistafilokoklar ve antianaeroblar, sülfonamidler ve florokinolonlar,Antiviral ilaçlar,İmmünomodülator ilaçlarlar, antifungaller, antiprotozaller, antihelmintikler,Antineoplastikler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 2 A
1.1.İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini tanımlar. 1, 2 A
1.2.İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik işlevlerini açıklar. 1, 2 A
1.3.İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini özetler. 1, 2 A
2.1.İlaç toksisitesini ve ilaç suistimalini tanımlar. 1, 2 A
2.2.İlaç toksisitesini ve bunların mekanizmalarını açıklar. 1, 2 A
2.3.İlaç toksisitesine ve ilaç suistimaline örnekler verir. 1, 2 A
3.1.Santral sinir sistemi ilaçlarının farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini tanımlar. 1, 2 A
3.2.Santral sinir sistemi ilaçlarının etki mekanizmalarını açıklar. 1, 2 A
3.3.Santral sinir sistemi ilaçlarına örnekler verir. 1, 2 A
1. Farmakolojinin temel konularını değerlendirebilecektir. 1, 2 A
2. İlaç toksisitesi ve suistimalini değerlendirebilecektir. 1, 2 A
3. Santral sinir sistemi ilaçlarını değerlendirebilecektir. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Farmakolojiye Giriş, İlaçların uygulama yolları
2 İlaçların Absorpsiyonu, Dağılımı, Eliminasyonu ve Atılımı, İlaç Etki Mekanizmaları
3 Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi
4 Reseptörler, İlaç-Reseptör İlişkisi, İlaç etkisini değiştiren faktörler
5 Farmakodinamik ve Farmakokinetik İlaç Etkileşmeleri
6 Yalın Toksik Etkiler, Özel Toksik Etkiler
7 Teratojenik Etki
8 Aşırı-Duyarlık Reaksiyonları
9 Kemoterapötikler,Betalaktamlar,makrolidler
10 Linkozamid, kloramfenikol tetrasiklinler ve aminoglikozidler
11 Dar spektrumlu antistafilokoklar ve antianaeroblar, sülfonamidler ve florokinolonlar
12 Antiviral ilaçlar
13 İmmünomodülator ilaçlarlar, antifungaller, antiprotozaller, antihelmintikler
14 Antineoplastikler
Kaynaklar
Öğretim üyesinin notları.
1.Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara. 2.Hardman JG, Limbird LE, Eds.: Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York. 3.Katzung & Trevor: Farmakoloji, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 42
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu