Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANALİTİK KİMYA I 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali Osman AYDIN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM, Dr.Öğr.Üye. Pınar Sinem OMURTAG ÖZGEN, Prof.Dr. Ali Osman AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Analitik kimyanın temel prensiplerinin kavranmasını sağlayarak, öğrencilere nitel ve nicel kimyasal analizleri yapabilmesi için gerekli temel bilgi ve kavramları kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Analitik kimyada kimyasallar, gereçler ve temel işlemler,2. Analitik kimyada kimyasallar, gereçler ve temel işlemler,3. Analitik kimyada hesaplamalar,4. Sulu çözeltiler ve kimyasal denge,5. Sulu çözeltiler ve kimyasal denge,6. Karmaşık sistemlerde denge problemlerinin çözümü,7. Karmaşık sistemlerde denge problemlerinin çözümü,8. Gravimetrik analiz yöntemleri,9. Gravimetrik analiz yöntemleri,10. Titrimetrik yöntemler ve çöktürme titrimetrisi,11. Titrimetrik yöntemler ve çöktürme titrimetrisi,12. Nötralleşme titrasyonlarının ilkeleri,13. Nötralleşme titrasyonlarının ilkeleri,14. Nötralleşme titrasyonlarının uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Analitik kimyada karşılaşılan kimyasallar, gereçler ve temel işlemleri tartışabilecektir. 1 A
1.1. Analitik işlemlerde kullanılan kimyasalların gerekli özelliklerini tartışır. 1 A
1.2. Laboratuarda kullanılması gereken gereçleri kullanım amacına uygun olarak seçer ve yorumlar. 1 A
1.3. Yapılması gereken bir analiz işleminin yöntemini seçer ve prosesi açıklar. 1, 15 A
2. Çözeltiler ve çözelti derişimleri ile ilgili stokiyometrik hesaplamaları ve bu alandaki ölçme birimlerini temel prensipleriyle tartışabilecektir. 1, 15 A
2.1. Analitik kimyada kullanılacak çözeltilerin stokiyometrisini yorumlar. 1, 15 A
2.2. Standart çözeltilerin yapısını ve bileşimini yorumlar. 1, 15 A
2.3. Çözelti derişimleri arasındaki geçişleri açıklar. 1, 15 A
3. Sulu çözelti ortamında bulunan çeşitli taneciklerin bileşimini ve birbirleriyle denge etkileşimlerini tartışır. 1, 15 A
3.1. Kimyasal dengenin nicel yorumunu yaparak taneciklerin durumunu yorumlar. 1, 15 A
3.2. Sulu çözeltide meydana gelen dengelerin ortama ne tür özellik kazandırdığını tartışır. 1 A
3.3. Sulu ortamda ortaya çıkan tampon özelliklerini güncel olaylar ile yorumlar. 1 A
4. Karmaşık sistemlerde ortaya çıkan denge problemlerinin çözümünü yaparak çökeltme tepkimelerine etki eden faktörleri tartışır. 1, 15 A
4.1. Çözelti dengelerinde kütle ve yük denkliği eşitliklerini açıklar. 1 A
4.2. Metal hidroksitlerinin çözünürlüğüne etki eden faktörleri açıklar. 1, 15 A
4.3. Sülfür ile çökeltme dengelerini yorumlar. 1, 15 A
4.4. Çözeltilere ait sayısal özellikleri güncel olaylar ile yorumlar. 1 A
5. Gravimetrik analiz yöntemlerini analiz işlemlerine uygulayarak gravimetrik verilerden sonuçların hesaplanması tartışabilecektir. 1, 15 A
5.1. Çöktürme gravimetrisini açıklayarak analiz hesaplamalarını yorumlar. 1, 15 A
5.2. Gravimetrik yöntemleri karşılaştırarak analiz için uygular. 1 A
5.3. Tepkime mekanizmalarını ve kataliz olaylarını yorumlar. 1 A
6. Titrimetrinin dayandığı temel prensipleri, kullanılan standart çözeltileri ve hesaplamaları tartışabilecektir. 1, 15 A
6.1. Çöktürme titrimetrisini yorumlar. 1 A
6.2. Standart çözeltileri ve volumetrik hesaplamaları açıklar. 1, 15 A
6.3. Gravimetrik titrimetri ve titrasyon eğrilerini açıklar. 1 A
7. Nötralleşme titrasyonlarının ilkelerini ve kullanılan reaktifler ile titrasyon eğrilerini tartışabilecektir. 1 A
7.1. Asit/baz titrasyon çözeltileri ve indikatörleri açıklar. 1 A
7.2. Kuvvetli asit baz titrasyon eğrilerini yorumlar. 1, 15 A
7.3. Zayıf asit ve bazların titrasyon eğrilerini açıklar. 1, 15 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Analitik kimyada kimyasallar, gereçler ve temel işlemler
2 2. Analitik kimyada kimyasallar, gereçler ve temel işlemler
3 3. Analitik kimyada hesaplamalar
4 4. Sulu çözeltiler ve kimyasal denge
5 5. Sulu çözeltiler ve kimyasal denge
6 6. Karmaşık sistemlerde denge problemlerinin çözümü
7 7. Karmaşık sistemlerde denge problemlerinin çözümü
8 8. Gravimetrik analiz yöntemleri
9 9. Gravimetrik analiz yöntemleri
10 10. Titrimetrik yöntemler ve çöktürme titrimetrisi
11 11. Titrimetrik yöntemler ve çöktürme titrimetrisi
12 12. Nötralleşme titrasyonlarının ilkeleri
13 13. Nötralleşme titrasyonlarının ilkeleri
14 14. Nötralleşme titrasyonlarının uygulamaları
Kaynaklar
[1] Kılıç, E., Köseoğlu, F., (Çeviri editörleri), (Skoog, D. A., West, D. M., Holler, F.J., Crouch, S.R.,) Analitik Kimya, Bilim Yayıncılık, 8. Baskı, Ankara, 2009.
[2] Gündüz, T., Kalitatif Analiz Ders Kitabı, Gazi Kitapevi, Ankara, 2005. [3] Gündüz, T., Kantitatif Analiz Ders Kitabı, Gazi Kitabevi, 7. Baskı, Ankara, 2003.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu