Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FARMAKOGNOZİ I 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fatma TOSUN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Tuğba İDUĞ, Prof.Dr. Fatma TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bitkiler ve diğer doğal kaynaklardan elde edilen etken ve yardımcı maddeler ile bunlardan türetilen ilaç hammaddeleri hakkında bilgilendirmek, bu bileşiklerin sınıflandırılmalarını, farmakolojik aktivitelerini ve kullanılışlarını tanıtmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Farmakognoziye giriş,2. Karbohidratlar, Monosakkaritler,3. Oligosakkaritler, homojen polisakkaritler,4. Heterojen polisakkaritler,5. Glikozitler, Kardiyotonik glikozitler,6. Saponinler,7. Fenolik bileşikler-Şikimatlar-Fenilpropan türevleri, Fenoller, Fenolik asitler, Kumarinler,8. Lignanlar, neolignanlar,9. Fenilpropan zinciri uzamış olan türevler,10. Flavonoitler,11. Antosiyaninler,12. Tanenler,13. Poliketitler-Kinonlar, floroglusinoller,14. Glukosinolatlar, siyanojenik glikozitler, iridoitier; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
1. Farmakognozi'nin temel kavramlarını tanımlar 1, 10, 11, 14, 2, 3 A, B, C
1.1. Farmakognozinin tarihçesini açıklar 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
1.2. Farmakognozi'nin önemini açıklar 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
1.3. Farmakognozi'de araştırma tekniklerini tanımlar 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
2. Basit ve kompleks karbohidrat bileşikleri tanımlar 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
2.1. Bitkilerde bulunan mono- ve oligosakkaritleri açıklar 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
2.2. Homojen polisakkaritleri ve biyolojik aktivitelerini açıklar 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
2.3. Musilaj, zamk ve pektini oluşturan heterojen polisakkaritleri tanımlar 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
3. Glikozitleri ve Fenolik bileşikleri tanımlar 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
3.1. Kükürt, azot, karbon ve basit alkol glikozitlerini açıklar 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
3.2. Antrakinon, Flavon, Antosiyan ve diger fenolik glikozitleri tanımlar 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
3.3. Kardiyotonik glikozitleri ve saponinleri, biyolojik aktivitelerini açıklar 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Farmakognoziye giriş
2 2. Karbohidratlar, Monosakkaritler
3 3. Oligosakkaritler, homojen polisakkaritler
4 4. Heterojen polisakkaritler
5 5. Glikozitler, Kardiyotonik glikozitler
6 6. Saponinler
7 7. Fenolik bileşikler-Şikimatlar-Fenilpropan türevleri, Fenoller, Fenolik asitler, Kumarinler
8 8. Lignanlar, neolignanlar
9 9. Fenilpropan zinciri uzamış olan türevler
10 10. Flavonoitler
11 11. Antosiyaninler
12 12. Tanenler
13 13. Poliketitler-Kinonlar, floroglusinoller
14 14. Glukosinolatlar, siyanojenik glikozitler, iridoitier
Kaynaklar
Farmakognozi I Ders Notları öğrencilere verilecektir.
Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants, Jean Bruneton, Intercept Ltd., 2nd Edition, 1999. Trease and Evans Pharmacognosy, William C. Evans, Elsevier, 16th Edition, 2009. Farmakognozi Cilt 1, M. Tanker ve N. Tanker, Ankara Üniversitesi Basımevi, Yayın no. 66, 1991.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu