Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ VE BİYOİSTATİSTİK 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ağırlıklı olarak farmasötik alanındaki araştırmalara esas olmak üzere Araştırma Metodolojisi ve Biyoistatistik ile ilgili temel bilgileri vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. İstatistiğin Tanımı – Sağlık Bilimlerinde ve Eczacılıkta İstatistik - Veri Toplama,Tanımsal istatistik (merkezi eğilim ölçüleri) , seriler, frekans ve gruplandırılmış frekans tabloları,Tanımsal istatistikler (merkezi eğilim ölçüleri),Tanımsal istatistikler (değişkenlik ölçütleri),Normal Dağılım ve Uygulamaları,SPSS ile veri analizi, (normal dağılım sınaması, tanımlayıcı istatistik),Örneklem Sayısının Belirlenmesi-İki ve çok değişkenli grafikler, Merkezi Limit Teoremi ve Güven Aralığı,Hipotez Testleri,Korelasyon Analizi ,Regresyon Analizi,Araştırmanın Önemi ve Aşamaları – Sağlık Bilimlerinde Araştırma,Araştırma türleri-Gözlemsel Araştırmalar,Araştırma Türleri Deneysel Araştırmalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Bilimsel araştırma sürecine esas olmak üzere İstatistik 1, 12, 2 A
Metodolojisinin temel evrelerini betimleyebilecektir. 1, 12, 2 A
2.İstatistik Analiz evresini ve ilgili teknikleri, ağırlıklı olarak farmasötik alanındaki problemlerin çözümlenmesinde uygulayabilecektir. 1, 12, 2 A
İstatistiksel Çıkarsamada kullanır. 1, 12, 2 A
1.1. Veri Toplama yöntemlerini karşılaştırmalı biçimde tanır. 1, 12, 2 A
1.2. Verileri düzenler. 1, 12, 2 A
1.3. Verileri grafik ve şekillerle özetler. 1, 12, 2 A
2.1. Tanımlayıcı İstatistik tekniklerini uygular. 1, 12, 2 A
2.2. Tümevarımlı İstatistik tekniklerini 1, 12, 2 A
2.3. İstatistik Karar Teorisinin temellerini tanır. 1, 12, 2 A
2.4. İki Boyutlu (İki Değişkenli) İstatistik Analizin temel kurallarını kavrar ve uygular. 1, 12, 2 A
2.5. Parametrik Olmayan Yöntemler içerisinde eczacılık alanında sıklıkla kullanılanları tanır. 1, 12, 2 A
3. Problem çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisini geliştirecektir. 1, 12, 2 A
3.1. Ağırlıklı olarak farmasötik alanındaki problemleri analitik yöntemlerle çözümler. 1, 12, 2 A
3.2. Çözüm sonuçlarını yorumlar ve rapor eder. 1, 12, 2 A
3.3. İstatistik Analiz Teknikleri ile problem çözümlemede istatistik paket programlar kullanır. 1, 12, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. İstatistiğin Tanımı – Sağlık Bilimlerinde ve Eczacılıkta İstatistik - Veri Toplama Sumbuloglu, s.1-6
2 Tanımsal istatistik (merkezi eğilim ölçüleri) , seriler, frekans ve gruplandırılmış frekans tabloları Sumbuloglu, s.7-23
3 Tanımsal istatistikler (merkezi eğilim ölçüleri) Sümbüloglu, s.11-23
4 Tanımsal istatistikler (değişkenlik ölçütleri) Sümbüloğlu 23-27
5 Normal Dağılım ve Uygulamaları Sümbüloğlu s.44-47
6 SPSS ile veri analizi, (normal dağılım sınaması, tanımlayıcı istatistik) Hayran ve Ozbek, s.57-82
7 Örneklem Sayısının Belirlenmesi-İki ve çok değişkenli grafikler Sümbüloğlu s. 264-267
8 Merkezi Limit Teoremi ve Güven Aralığı Orhunbilge, 19-41
9 Hipotez Testleri Sümbüloğlu s. 48,57
10 Korelasyon Analizi Hayran ve Ozbek, s.257-280
11 Regresyon Analizi Hayran ve Ozbek, s.257-280
13 Araştırmanın Önemi ve Aşamaları – Sağlık Bilimlerinde Araştırma Hayran ve Özbek, s. 18-22
14 Araştırma türleri-Gözlemsel Araştırmalar Hayran ve Ozbek, s. 7-15
15 Araştırma Türleri Deneysel Araştırmalar Hayran ve Ozbek, s. 15-18
Kaynaklar
Hayran, Osman ve Özbek Hanefi "Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler (SPSS Uygulama Örnekleri ile Genişletilmiş 2. Baskı)", 2017, Nobel Tıp Kitabevleri. Sümbüloğlu, Kadir, and Vildan Sümbüloğlu. Biyoistatistik. Hatiboğlu, 2002. Neyran Orhunbilge, «Tanımsal İstatistik Olasılık ve Olasılık Dağılımları», İstanbul Üniversitesi,İşletme Fak. Yay, 2000. Sümbüloğlu, K. (2007). Regresyon yöntemleri ve korelasyon analizi. Hatiboğlu Yayınları. Orhunbilge, N. (2000). Örnekleme yöntemleri ve hipotez testleri. Avcıol Basım Yayın. Field, Andy. Discovering statistics using SPSS. Sage publications, 2009. Rosner, B. (2015). Fundamentals of biostatistics. Nelson Education.Erdoğan, S., Nahcivan, N., & Esin, M. N. (Eds.). (2015). Hemşirelikte araştırma: süreç, ugulama ve kritik. Nobel Tıp Kitabevi
Ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 2 8
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 4 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 88
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu