Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TOKSİKOLOJİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülden Zehra OMURTAG
Dersi Verenler Prof.Dr. Gülden Zehra OMURTAG
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, zehir kavramı ve toksik doz, zehirlerin vücuda giriş yolları, zehirlerin toksikokinetiği ve toksikodinamiği, sistemik toksikoloji ve kimyasal maddelerin toksikolojik incelenmesi, zehirlenmelerde genel tedavi prensipleri, allerji, genetik faktörlerin önemi ve advers ilaç reaksiyonları hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Toksikolojiye giriş, doz kavramı. Zehirlerin vücuda giriş yolları ve absorbsiyonu,2. Zehirlerin dağılımı, vücutta birikimi, biyotransformasyonu ve biyotransformasyonu etkileyen faktörler. Zehirlerin atılımı.,3. Toksik etki mekanizmaları (Toksikodinami),4. Sistemik toksikoloji. Ksenobiyotiklerin toksikolojik açıdan İncelenmesi. Test sonuçlarının değerlendirilmesi ve risk analizi. Toksisiteyi etkileyen faktörler,5. Organik çözücülerin toksik etkileri. Biyomarkörler.,6. Bitkisel, hayvansal kaynaklı zehirler ve toksik etkileri,7. Mikotoksinler ve toksik etkileri. Metal toksisitesi.,8. Akut zehirlenmelerde ilk yardım, antidotlar ve tedavi prensipleri,9. Pestisitler, toksik etkileri ve pestisitlerle zehirlenmede tedavi.,10. İlaç toksisitesi. İlaçlarla akut zehirlenmeler ve tedavileri.,11. Mantar zehirlenmeleri ve tedavisi.,12. Karbon monoksitle zehirlenme ve tedavisi. Siyanürle zehirlenme ve tedavisi.,13. Farmakogenetik, toksikogenomik, farmakogenetiğin alerjik reaksiyonlardan farkı.,14. Advers etkiler ve Türkiye’de farmakovijilans uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Genel toksikolojik kavramları ve toksikodinamiyi ilişkilendirebilecektir. 1, 10, 12, 2, 3 A
1.1.Zehirlerin vücuda giriş yollarını tanır. 1, 2 A
1.2.Zehirlerin vücuttaki davranışlarını açıklar. 1, 2, 3 A
1.3.Toksik maddelerin etki mekanizmalarını yorumlar. 1, 10, 12, 2, 3 A
2.Sistematik toksikolojiyi sınıflandırabilecektir. 1, 2, 3 A
2.1.Sentetik organik yapılı toksik bileşikleri örnekler. 1, 10, 2 A
2.3.Tarımda kullanılan toksik maddeleri açıklar. 1, 10, 12, 3 A
3.İlaçların toksisitelerini sorgulayabilecektir. 1, 2, 3 A
3.1.Toksikoloji bilimiyle ilişkili bilim dallarını ifade eder. 1, 2 A
3.3.Advers etkiler ve farmakovijilans uygulamalarını uyarlar. 1, 12, 18, 2, 3 A
2.2. Bitkisel, hayvansal kaynaklı zehirleri tanımlar. 1, 10, 2, 3 A
3.2. Farmakogenetik, toksikogenomik, farmakogenetik ile alerjik reaksiyonları karşılaştırır. 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Toksikolojiye giriş, doz kavramı. Zehirlerin vücuda giriş yolları ve absorbsiyonu
2 2. Zehirlerin dağılımı, vücutta birikimi, biyotransformasyonu ve biyotransformasyonu etkileyen faktörler. Zehirlerin atılımı.
3 3. Toksik etki mekanizmaları (Toksikodinami)
4 4. Sistemik toksikoloji. Ksenobiyotiklerin toksikolojik açıdan İncelenmesi. Test sonuçlarının değerlendirilmesi ve risk analizi. Toksisiteyi etkileyen faktörler
5 5. Organik çözücülerin toksik etkileri. Biyomarkörler.
6 6. Bitkisel, hayvansal kaynaklı zehirler ve toksik etkileri
7 7. Mikotoksinler ve toksik etkileri. Metal toksisitesi.
8 8. Akut zehirlenmelerde ilk yardım, antidotlar ve tedavi prensipleri
9 9. Pestisitler, toksik etkileri ve pestisitlerle zehirlenmede tedavi.
10 10. İlaç toksisitesi. İlaçlarla akut zehirlenmeler ve tedavileri.
11 11. Mantar zehirlenmeleri ve tedavisi.
12 12. Karbon monoksitle zehirlenme ve tedavisi. Siyanürle zehirlenme ve tedavisi.
13 13. Farmakogenetik, toksikogenomik, farmakogenetiğin alerjik reaksiyonlardan farkı.
14 14. Advers etkiler ve Türkiye’de farmakovijilans uygulamaları
Kaynaklar
Ders notu derste öğrencilere verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 41 41
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu