Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA 0+2 1 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ayşegül HOŞ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ayşegül HOŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mikrobiyoloji laboratuvarının amacı, mikroorganizmaların identifikasyonu ve farmasötik ürünlerin mikrobiyolojik analizleri hakkında bilgi vermek ve gerekli uygulamaları yaptırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Laboratuvar kuralları, Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Cihaz ve Malzemeler, Mikroskobun kullanımı ,Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri,Besiyeri Hazırlanması,Ekim Yöntemleri,Ekim Yöntemleri,Preparat Hazırlama ve Basit Boyama,Antibiyotik duyarlılık testleri,Gram boyama ile bakterilerin mikroskopta incelenmesi,Mayaların mikroskopta incelenmesi,Küflerin mikroskopta incelenmesi,Bakteri tanı ve identifikasyon testleri,Serolojik testler (Kan grubu tayini),Mikroorganizma Sayım Yöntemleri,Farmasötik Ürünlerin Mikrobiyolojik Analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Mikrobiyoloji laboratuvar düzenini kurabilecektir. 1, 10, 13, 14, 2, 22, 4, 6 A, F
1.1.Laboratuvar cihazlarını tanır. 1, 10, 13, 14, 2, 22, 4, 6 A, F
1.2.Besiyeri ve ekim tekniklerini uygular. 1, 10, 13, 14, 2, 22, 4, 6 A, F
1.3.Mikroorganizma boyama yöntemlerini uygular. 1, 10, 13, 14, 2, 22, 4, 6 A, F
2.Bakteri enfeksiyonu tanı testlerini tartışabilecektir. 1, 10, 13, 14, 2, 22, 4, 6 A, F
2.1.Bakteri tanı ve identifikasyon testlerini yapar. 1, 10, 13, 14, 2, 22, 4, 6 A, F
2.2.Boğaz kültürü alımını açıklar. 1, 10, 13, 14, 2, 22, 4, 6 A, F
2.3.Boğaz kültürüne antibiyogram yapımını açıklar. 1, 10, 13, 14, 2, 22, 4, 6 A, F
3.Mantar enfeksiyonu tanı testlerini tartışabilecektir. 1, 10, 13, 14, 2, 22, 4, 6 A, F
3.1.Mantarların tanı ve identifikasyon testlerini yapar. 1, 10, 13, 14, 2, 22, 4, 6 A, F
3.2.Mantar kültürü alımını açıklar. 1, 10, 13, 14, 2, 22, 4, 6 A, F
4.Farmasötik ürünlerin mikrobiyolojik analiz yöntemlerini ilişkilendirebilecektir. 1, 10, 13, 14, 2, 22, 4, 6 A, F
4.1.Farmasötik ürünlerin mikrobiyolojik analizini yapar. 1, 10, 13, 14, 2, 22, 4, 6 A, F
4.2.Serolojik testleri özetler. 1, 10, 13, 14, 2, 22, 4, 6 A, F
4.3.Kan grubu testlerini yapar. 1, 10, 13, 14, 2, 22, 4, 6 A, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 22: probleme dayalı öğrenme, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Laboratuvar kuralları, Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Cihaz ve Malzemeler, Mikroskobun kullanımı
2 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri
3 Besiyeri Hazırlanması
4 Ekim Yöntemleri
5 Ekim Yöntemleri
6 Preparat Hazırlama ve Basit Boyama
7 Antibiyotik duyarlılık testleri
8 Gram boyama ile bakterilerin mikroskopta incelenmesi
9 Mayaların mikroskopta incelenmesi
10 Küflerin mikroskopta incelenmesi
11 Bakteri tanı ve identifikasyon testleri
12 Serolojik testler (Kan grubu tayini)
13 Mikroorganizma Sayım Yöntemleri
14 Farmasötik Ürünlerin Mikrobiyolojik Analizi
Kaynaklar
Mikrobiyoloji Laboratuvar Ders Notları öğrencilere verilecektir.
Çotuk, A. Genel Mikrobiyoloji Laboratuvar Yöntemleri. Nobel Tıp Kitabevleri. 2003.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu