Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MİKROBİYOLOJİ 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ayşegül HOŞ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ayşegül HOŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mikrobiyoloji dersinin amacı, tıbbi ve endüstriyel alanda önemli olan mikroorganizmalar hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Mikrobiyoloji tarihi, mikrobiyolojinin önemi,Mikroorganizmaların sınıflandırılması,Mikroorganizmaların morfolojisi,Mikroorganizma üremesi, mikrobiyal genetik, mikrobiyal metabolizma,Sterilizasyon ve dezenfeksiyon,Bakteriyal enfeksiyon etkenleri,Viral ve paraziter enfeksiyon etkenleri, mikrobiyal tanı,Fungal enfeksiyon etkenleri,Normal flora (Mikrobiyota),Antimikrobiyal kemoterapi,İmmünite ve immün cevap,Aşılar ve bağışık serumlar,Hipersensitivite, immün yetmezlik, ilaç endüstrisinde mikrobiyoloji,İlaç Endüstrisinde Mikrobiyoloji; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.1.Mikroorganizmaları sınıflandırır. 1, 10, 12, 2, 22 A
1.2.Mikroorganizma morfolojisini betimler. 1, 10, 12, 2, 22 A
1.3.Mikroorganizma genetiğini açıklar. 1, 10, 12, 2, 22 A
1.4.Mikroorganizma fizyolojisi ve metabolizmasını açıklar. 1, 10, 12, 2, 22 A
2.Mikroorganizmaların bulaşma ve bundan korunma yollarını tartışabilecektir. 1, 10, 12, 2, 22 A
2.1.Mikroorganizmaların bulaşma yollarını tasvir eder. 1, 10, 12, 2, 22 A
2.2.Sterilizasyon şekillerini örnekler. 1, 10, 12, 2, 22 A
2.3.Dezenfeksiyon yollarını açıklar. 1, 10, 12, 2, 22 A
2.4.Antimikrobiyal kemoterapi şekillerini gösterir. 1, 10, 12, 2, 22 A
3.İmmünolojik olayları ilişkilendirebilecektir. 1, 10, 12, 2, 22 A
3.1.İmmünite ve immün cevabı açıklar. 1, 10, 12, 2, 22 A
3.2.Konağın immünolojik özelliklerini açıklar. 1, 10, 12, 2, 22 A
3.3.Aşılar ve bağışıklık serumlarını tanımlar. 1, 10, 12, 2, 22 A
4.Mikroorganizmaların yaptığı hastalıkları karşılaştırabilecektir. 1, 10, 12, 2, 22 A
4.1.Bakteriler ve yaptığı hastalıkları tanımlar. 1, 10, 12, 2, 22 A
4.2.Virüsler ve yaptığı hastalıkları tanımlar. 1, 10, 12, 2, 22 A
4.3.Mantarlar ve yaptığı hastalıkları tanımlar. 1, 10, 12, 2, 22 A
4.4.Parazitler ve yaptığı hastalıkları tanımlar. 1, 10, 12, 2, 22 A
1. Mikroorganizmaları tanımlayabilecektir. 1, 10, 12, 2, 22 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 22: probleme dayalı öğrenme
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Mikrobiyoloji tarihi, mikrobiyolojinin önemi
2 Mikroorganizmaların sınıflandırılması
3 Mikroorganizmaların morfolojisi
4 Mikroorganizma üremesi, mikrobiyal genetik, mikrobiyal metabolizma
5 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon
6 Bakteriyal enfeksiyon etkenleri
7 Viral ve paraziter enfeksiyon etkenleri, mikrobiyal tanı
8 Fungal enfeksiyon etkenleri
9 Normal flora (Mikrobiyota)
10 Antimikrobiyal kemoterapi
11 İmmünite ve immün cevap
12 Aşılar ve bağışık serumlar
13 Hipersensitivite, immün yetmezlik, ilaç endüstrisinde mikrobiyoloji
14 İlaç Endüstrisinde Mikrobiyoloji
Kaynaklar
Ders notu öğrencilere verilecektir.
Abbasoğlu U., Çevikbaş A., Farmasötik Mikrobiyoloji, Elif Yayınevi, Ankara, 2015. Madigan M.T., Martinko J.M.,Bender K.S., Buckley D.H., Stahl D.A., Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Ondördüncü Baskı, Cumhur Çökmüş (ed), Palme Yayınevi, Ankara, 2018. Campbell N.A., Reece J.B., Biyoloji, Altıncı Baskıdan Çeviri, Ertunç Gündüz, Ali Demirsoy, İsmail Türkan (eds), Palme Yayıncılık, Ankara, 2010. Cooper, G.M., Hausman R.E., Hücre: Moleküler Yaklaşım, Üçüncü Baskı, Meral Sakızlı, Neşe Atabey (eds), İzmir Tıp Kitabevi, İzmir, 2006. Tan E., Çapan H., Endüstride ve Farmasötik Ürünlerde Mikrobiyoloji, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 115
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu