Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ECZACILIK MATEMATİĞİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eczacılık eğitiminde ve eczacılık mesleğinin icrasında kullanılacak farmasötik hesaplamaları açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Nicelikler, birimler, boyutlar, değişkenler, denklemler,2. Sayılar, ölçme, anlamlı sayılar, üslü sayılar.,3. Uluslarası Birim Sistemleri,4. Doğrusal, üstel ve logaritmik fonksiyonlar,5. Logaritma ve uygulamaları,6. Fonksiyonlarda grafik çizme,7. Yüzde, oran ve diğer konsantrasyon ifadeleri,8. Seyreltme ve doz hesaplamaları,9. Doz Hesaplamaları,10. İzotonik ve Tampon Çözelti Hesaplamaları,11. Miliekivalanlar, Milimoller ve Miliozmoller,12. Formülasyon Hesaplamaları,13. Bitki ekstreleri ile ilgili hesaplamalar,14. Etkin Madde ile İlgili Hesaplamalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Uluslararası birim sistemlerini tanıyarak temel matematiksel işlemleri açıklayabilecektir. 1, 10, 12, 3 A
1.1. Nicelik, birim ve boyut kavramlarını yorumlar. 1, 10, 12, 3 A
1.2. Aritmetik sembolleri tanır. 1, 10, 12, 3 A
1.3. Basit ve bileşik kesirleri tanır. 1, 10, 12, 3 A
1.4. Ağırlık, hacim ölçümlerini ayırt eder. 1, 10, 12, 3 A
1.5. Değişkenler içeren denklemleri kavrar. 1, 10, 12, 3 A
2. Fonksiyonlar, türleri ve grafiklerini açıklayabilecektir. 1, 10, 12, 3 A
2.1. Doğrusal ve üstel fonksiyon hesaplamaları yapar. 1, 10, 12, 3 A
2.2. Logaritmayı pH ve pOH hesaplamalarında kullanır. 1, 10, 12, 3 A
2.3. Doğrusal fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1, 10, 12, 3 A
2.4. Kalibrasyon grafiği çizerek regreson katsayısı ve eğimini hesaplar. 1, 10, 12, 3 A
2.5. Tampon çözelti hesaplamalarını yapar. 1, 10, 12, 3 A
3. Konsanrasyon ve doz hesaplayabilecektir. 1, 10, 12, 3 A
3.1. Yüzde çözeltiler, molarite normalite kavramlarını tanımlar. 1, 10, 12, 3 A
3.2. Miliekivalan, milimol, miliosmol hesaplar. 1, 10, 12, 3 A
3.3. İzotonik çözeltiler ve doz hesaplamalarını uygular. 1, 10, 12, 3 A
3.4. Formülasyon hesaplamalarını kavrar. 1, 10, 12, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Nicelikler, birimler, boyutlar, değişkenler, denklemler
2 2. Sayılar, ölçme, anlamlı sayılar, üslü sayılar.
3 3. Uluslarası Birim Sistemleri
4 4. Doğrusal, üstel ve logaritmik fonksiyonlar
5 5. Logaritma ve uygulamaları
6 6. Fonksiyonlarda grafik çizme
7 7. Yüzde, oran ve diğer konsantrasyon ifadeleri
8 8. Seyreltme ve doz hesaplamaları
9 9. Doz Hesaplamaları
10 10. İzotonik ve Tampon Çözelti Hesaplamaları
11 11. Miliekivalanlar, Milimoller ve Miliozmoller
12 12. Formülasyon Hesaplamaları
13 13. Bitki ekstreleri ile ilgili hesaplamalar
14 14. Etkin Madde ile İlgili Hesaplamalar
Kaynaklar
Ders notları öğrenciye verilecektir.
Pharmaceutical Calculations, 13th Edition, Ed. Howard C. Ansel

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 12 1 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 12 1 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 2 2
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 66
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu