Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİTOTERAPÖTİKLER 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fatma TOSUN
Dersi Verenler Prof.Dr. Fatma TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çeşitli hastalıkları tedavi etmek, vücudun hastalıklara karşı direncini arttırmak veya yaşlılık nedeniyle ortaya çıkan sağlık sorunlarını azaltmak amacıyla kullanılan fitoterapötik preparatları tanıtmak ve kullanışları konusunda bilgi sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Fitoterapötiklere giriş ve genel bilgiler,2. Merkezi sinir sisteminde etkili fitoterapötikler 1,3. Merkezi sinir sisteminde etkili fitoterapötikler 2,4. Kardiyovasküler sisteme etkili fitoterapötikler 1,5. Kardiyovasküler sisteme etkili fitoterapötikler 2,6. Solunum sistemi hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler,7. Sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler 1,8. Sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler 2,9. Üriner sistem rahatsızlıklarında kullanılan fitoterapötikler,10. Jinekolojik rahatsızlıklarda kullanılan fitoterapötikler,11. Deri ve bağ dokusu hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler,12. Romatizma ve dejeneratif eklem hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler,13. Adaptojenik ve immünomodülatör etkili fitoterapötikler,14. Fitoterapötiklerin ilaçlarla ve besinlerle etkileşmeler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Fitoterapötiklerin etkili olduğu hastalıkları ve etkin maddelerini sınıflandırabilecektir. 1, 2, 3 A, B, C
1.1. Merkezi sinir sistemi üzerinde etkili fitoterapötikleri açıklar. 1, 2, 3 A, B, C
1.2. Sindirim sistemine etkili fitoterapötiklerin etkin maddelerini sınıflandırır. 1, 2, 3 A, B, C
2. Fitoterapötiklerin etki mekanizmalarını açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A, B, C
2.1. Kardiyovaskülar sisteme etkili fitoterapötiklerin etki mekanizmalarını tanımlar. 1, 2, 3 A, B, C
3. Fitoterapötiklerin çeşitli ilaç ve besinlerle olan etkileşmelerini açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A, B, C
3.1. Fitoterapötiklerde bulunan etkin maddelerin ilaçların metabolizmasında rol oynayan enzimler üzerinde olan etkilerini tanımlar. 1, 2, 3 A, B, C
3.2. Fitoterapötiklerin çeşitli ilaçların biyoyararlılıklarına olan etkilerini özetler. 1, 2, 3 A, B, C
2.2. Fitoterapötiklerin adaptojenik etkilerini tanımlar. 1, 2, 3 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Fitoterapötiklere giriş ve genel bilgiler
2 2. Merkezi sinir sisteminde etkili fitoterapötikler 1
3 3. Merkezi sinir sisteminde etkili fitoterapötikler 2
4 4. Kardiyovasküler sisteme etkili fitoterapötikler 1
5 5. Kardiyovasküler sisteme etkili fitoterapötikler 2
6 6. Solunum sistemi hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler
7 7. Sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler 1
8 8. Sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler 2
9 9. Üriner sistem rahatsızlıklarında kullanılan fitoterapötikler
10 10. Jinekolojik rahatsızlıklarda kullanılan fitoterapötikler
11 11. Deri ve bağ dokusu hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler
12 12. Romatizma ve dejeneratif eklem hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler
13 13. Adaptojenik ve immünomodülatör etkili fitoterapötikler
14 14. Fitoterapötiklerin ilaçlarla ve besinlerle etkileşmeler
Kaynaklar
Fitoterapötikler Ders Notları öğrencilere verilecektir.
Rational Phytotherapy, A Reference Guide for Physicians and Pharmacists, V. Schulz, R. Hansel, M. Blumenhtal, V. E. Tyler, Springer-Verlag, 2004 ESCOP Monographs, The Scientific Foundation for Herbal Medicinal Products, Thieme, 2003 Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals, M. Wichtl, Medpharm Scientific Publishers, 2004

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu