Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FARMASÖTİK KİMYA III 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Şeref DEMİRAYAK
Dersi Verenler Prof.Dr. Barkın BERK, Prof.Dr. Şeref DEMİRAYAK, Dr.Öğr.Üye. Zafer ŞAHİN, Dr.Öğr.Üye. Hacer KARATAŞ BRISTOW
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, otonom sinir sistemi ve kalp-damar sistemi üzerine etki eden ilaçlarla otakoitler ve hormanlar ve bunlarla ilişkili ilaçlar hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Direkt ve indirekt etkili sempatomimetikler, sempatolitikler,2. Direkt ve indirekt etkili parasempatomimetikler, parasempatolitikler,3.Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar, antiaritmikler, antianjinaller,4. Kalsiyum kanal blokörleri, periferik vazodilatörler ve adrenerjik reseptör blokörleri,5. Hemostatikler, antikuagulanlar, antitrombositikler, trombolitikler ve antianemikler,6. Arteryel ve venöz vazodilatörler, düz damar kasına etkili bileşikler ve direkt etkili vazodilatörler,7. Renin-anjiyotensin sisteme etkili ilaçlar,8. Diüretikler ve antihiperlipidemik ilaçlar,9. Dijestanlar, antiülserler, emetik ve antiemetikler, lakstifler ve antidiyareikler,10. Tiroit ve peptid hormonlar ve antidiyabetikler,11. Cinsiyet hormonları,12. Adrenokortikoitler,13. Antihistaminikler,14. Radyokontrastlar, vitaminler, immünomodülatörler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda, öğrenciler; 1, 10, 2 A
1.Otonom sinir sistemi üzerine etki eden ilaçları değerlendirebilecektir. 1, 10, 2 A
1.1. Sempatik sisteme etki eden ilaçların yapı etki ilişkilerini tartışır. 1, 10, 2 A
1.2. Parasempatik sisteme etki eden ilaçların yapı etki ilişkilerini tartışır. 1, 10, 2 A
1.3. Otonom sinir sistemi üzerine etki eden ilaçların sentez yöntemlerini örnekler. 1, 10, 2 A
2. Kalp damar sistemi üzerine etki eden ilaçları ilişkilendirebilecektir. 1, 10, 2 A
2.1. Antiaritmik ve antianjinal ilaçların yapı etki ilişkilerini örnekler. 1, 10, 2 A
2.2. Periferik vazodilatörlerin, adrenerjik nöron ve reseptör blokörlerinin yapı etki ilişkilerini tartışır. 1, 10, 2 A
2.3. Renin anjiyotensin sistem üzerine etkili ilaçların yepı etki ilişkilerini karşılaştırır. 1, 10, 2 A
2.4. Kardiyovasküler sistem üzerine etkili ilaçların sentez yöntemlerini örnekler. 1, 10, 2 A
3. Direkt etkili vazodilatör ilaçları ayırt edebilecektir. 1, 10, 2 A
3.1. Damar düz kasına etkili vazodilatörlerin yapı etki ilişkilerini tartışır. 1, 10, 2 A
3.2. Gangliyon bloke edici vazodilatörlerin yapı etki ilişkilerini tartışır. 1, 10, 2 A
3.3. Renin-anjiyotensin sistemine etki eden ilaçların yapı etki ilişkilerini tartışır. 1, 10, 2 A
3.4. Direkt etkili vazodilatör ilaçların sentez yöntemlerini örnekler. 1, 10, 2 A
4. Hormonlar ve otakoitleri karşılaştırabilecektir. 1, 10, 2 A
4.1. Hormon ve otakoit yapılı ilaçların yapı etki ilişkilerini yorumlar. 1, 10, 2 A
4.2. Cinsiyet hormonlarının yapı etki ilişkilerini yorumlar. 1, 10, 2 A
4.3. Antihistaminik ilaçların yapı etki ilişkilerini yorumlar. 1, 10, 2 A
4.4. Hormon ve otakoitlerin sentezlerini örnekler. 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Direkt ve indirekt etkili sempatomimetikler, sempatolitikler
2 2. Direkt ve indirekt etkili parasempatomimetikler, parasempatolitikler
3 3.Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar, antiaritmikler, antianjinaller
4 4. Kalsiyum kanal blokörleri, periferik vazodilatörler ve adrenerjik reseptör blokörleri
5 5. Hemostatikler, antikuagulanlar, antitrombositikler, trombolitikler ve antianemikler
6 6. Arteryel ve venöz vazodilatörler, düz damar kasına etkili bileşikler ve direkt etkili vazodilatörler
7 7. Renin-anjiyotensin sisteme etkili ilaçlar
8 8. Diüretikler ve antihiperlipidemik ilaçlar
9 9. Dijestanlar, antiülserler, emetik ve antiemetikler, lakstifler ve antidiyareikler
10 10. Tiroit ve peptid hormonlar ve antidiyabetikler
11 11. Cinsiyet hormonları
12 12. Adrenokortikoitler
13 13. Antihistaminikler
14 14. Radyokontrastlar, vitaminler, immünomodülatörler
Kaynaklar
Farmasötik Kimya II ders notları öğrencilere verilecektir.
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri. (2004) Farmasötik Kimya. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 46 46
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 137
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu