Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ORGANİK KİMYA I 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Barkın BERK
Dersi Verenler Prof.Dr. Şeref DEMİRAYAK, Prof.Dr. Barkın BERK, Dr.Öğr.Üye. Zafer ŞAHİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Organik kimyanın temel ilkelerini, fonksiyonel grupların özelliklerini ve temel reaksiyonlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Karbonun özellikleri, atom teorileri, bağ teorileri, karbon-karbon bağları, karbon-heteroatom bağlarının oluşumu ve özellikleri,2.Reaktivite ve mekanizma, elektrofiller ve nu¨kleofiller ve özellikleri, asitlik ve bazlık,3.Organik bileşiklerin isimlendirilmesi, isimlendirme kuralları,4.Alkanlar, sikloalkanlar, yapısal izomeri kavramı,5.Alkenler, alkinler, çift bağ izomerisi ,6.Alkil halojenürler, alkoller ve eterler ve kükürtlü bileşiklerin genel özellikleri ,7.Kiralite ve stereoizomeri,8.Aromatiklik ve aromatik reaksiyonların özellikleri,9.Karbonil grubu, aldehit ve ketonların genel özellikleri ,10.Karbonil grubu, aldehit ve ketonların genel özellikleri ,11.Karboksilik asitler ve türevlerinin genel özellikleri,12. Karboksilik asitler ve türevlerinin genel özellikleri (devam),13.Aminlerin genel özellikleri,14.Biyolojik ve polimerik bileşikler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 10, 15, 2 A
1.1.Organik reaktivite ve mekanizmaları açıklar. 1, 10, 15, 2 A, E
1.2.Organik bileşikleri isimlendirme kurallarını örnekler. 1, 10, 15, 2 A, E
1.3.Organik reaksiyon tiplerini ayırt eder. 1, 10, 15, 2 A
2.Organik yapılardaki izomeri çeşitlerini sınıflandırabilecektir. 1, 10, 15, 2 A
2.1.Yapı izomerisini açıklar. 1, 10, 15, 2 A
2.2.Fonksiyonel grup izomerisini açıklar. 1, 10, 15, 2 A
2.3.Geometrik izomeriyi tanımlar 1, 10, 15, 2 A
3.Organik bileşikleri sınıflandırabilecektir. 1, 10, 15, 2 A
3.1.Alkanları, alkenleri ve alkinleri ayırt eder. 1, 10, 15, 2 A
3.2.Alkil halojenleri, alkolleri, eterleri, aminleri ve ilgili bileşikleri örnekler. 1, 10, 15, 2 A
3.3.Karbonil grubu olan bileşikleri ayırt eder. 1, 10, 15, 2 A
1. Karbonun ve diğer elementlerle yaptığı bağların özelliklerini tanımlayabilecektir. 1, 10, 15, 2 A, E
3.4. Aromatik bileşikleri örnekler. 1, 10, 15, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Karbonun özellikleri, atom teorileri, bağ teorileri, karbon-karbon bağları, karbon-heteroatom bağlarının oluşumu ve özellikleri
2 2.Reaktivite ve mekanizma, elektrofiller ve nu¨kleofiller ve özellikleri, asitlik ve bazlık
3 3.Organik bileşiklerin isimlendirilmesi, isimlendirme kuralları
4 4.Alkanlar, sikloalkanlar, yapısal izomeri kavramı
5 5.Alkenler, alkinler, çift bağ izomerisi
6 6.Alkil halojenürler, alkoller ve eterler ve kükürtlü bileşiklerin genel özellikleri
7 7.Kiralite ve stereoizomeri
8 8.Aromatiklik ve aromatik reaksiyonların özellikleri
9 9.Karbonil grubu, aldehit ve ketonların genel özellikleri
10 10.Karbonil grubu, aldehit ve ketonların genel özellikleri
11 11.Karboksilik asitler ve türevlerinin genel özellikleri
12 12. Karboksilik asitler ve türevlerinin genel özellikleri (devam)
13 13.Aminlerin genel özellikleri
14 14.Biyolojik ve polimerik bileşikler
Kaynaklar
Organik Kimya Ders Notları öğrencilere verilecektir.
Fessenden, R.J., Fessenden, J.S. and Logue, M.W. (2001) Organik Kimya. Güneş Kitabevi, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 122
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu