Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYAL BİLİMLERDE UYGULAMALI İSTATİSTİK 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Meltem ASLAN GÖRDESLİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Meltem ASLAN GÖRDESLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı; bilgisayardaki istatistik paket programlarını kullanarak ileri istatistikler için gerekli olan veri düzenlemelerini, çoklu regresyon analizini, çok değişkenli varyans analizi ile faktör analizini yapabilmek ve ölçek geliştirme ile ilgili kavramları bilmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Veri Düzenlemesi ve Kontrol İşlemleri,Normallik, homojenlik ve uç değer analizi,Parametrik teknikler ,Non-parametrik teknikler ,Regresyon analizi ,Regresyon analizi ,Arasınav-Proje sunumları ,Ölçek Geliştirme Kuramsal Bilgiler ,Açımlayıcı faktör analizi,Yakınsak-ıraksak geçerlik ,Güvenirlik analizleri (İç tutarlılık katsayısı, iiki-yarı güvenirlik, test-tekrar test güvenirliği) ,Güvenirlik analizleri (İç tutarlılık katsayısı, iiki-yarı güvenirlik, test-tekrar test güvenirliği) ,Yapısal eşitlik modellemesine giriş ,Doğrulayıcı faktör analizi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2.2.Elde edilen bulguları tablo haline getirebilir ve yorumlamasını yapabilir. 21 F
2.1.İleri istatistiklerle ilgili analizleri bilgisayarda uygulayabilir. 21 F
2.İleri istatistikleri yapabilir ve bulgularla bilimsel bir araştırma raporu hazırlayabilir. 21 F
1.2.İleri istatistiklerin sayıltılarının karşılanıp karşılanmadığını değerlendirebileceği işlem ve analizleri yapabilir. 21 F
1.1.Verilerin dönüştürülmesi ve kontrol edilmesi işlemlerini yapabilir. 21 F
1.İleri istatistikler için gerekli olan veri düzenlemelerini yapabileceklerdir. 21 F
Bu dersten başarılı olan öğrenciler;
Öğretim Yöntemleri: 21: Video
Ölçme Yöntemleri: F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Veri Düzenlemesi ve Kontrol İşlemleri Verilen data üzerinden analiz yapar
2 Normallik, homojenlik ve uç değer analizi Verilen data üzerinden analiz yapar
3 Parametrik teknikler Verilen data üzerinden analiz yapar
4 Non-parametrik teknikler Verilen data üzerinden analiz yapar
5 Regresyon analizi Verilen data üzerinden analiz yapar
6 Regresyon analizi Verilen data üzerinden analiz yapar
7 Arasınav-Proje sunumları
8 Ölçek Geliştirme Kuramsal Bilgiler Verilen data üzerinden analiz yapar
9 Açımlayıcı faktör analizi Verilen data üzerinden analiz yapar
10 Yakınsak-ıraksak geçerlik Verilen data üzerinden analiz yapar
11 Güvenirlik analizleri (İç tutarlılık katsayısı, iiki-yarı güvenirlik, test-tekrar test güvenirliği) Verilen data üzerinden analiz yapar
12 Güvenirlik analizleri (İç tutarlılık katsayısı, iiki-yarı güvenirlik, test-tekrar test güvenirliği) Verilen data üzerinden analiz yapar
13 Yapısal eşitlik modellemesine giriş Verilen data üzerinden analiz yapar
14 Doğrulayıcı faktör analizi Verilen data üzerinden analiz yapar
Kaynaklar
Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2001). Computer-Assisted Research Design and Analysis. MA: Allyn & Bacon.
Akgül, A. (2003). Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri: SPSS Uygulamaları. İkinci baskı. Ankara: Yeni Mustafa Kitapevi. Alpar, R. (2003). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1. Ankara: Nobel. Alpar, R. (2006). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. Ankara: Nobel. Altıntaş, E. ve Kaya, N. (2001). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırmalarında Bilgisayar Kullanımı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Amerikan Eğitim Araştırmaları Birliği, Amerikan Psikoloji Birliği ve Eğitim Ölçümleri Uluslararası Konseyi. (1997). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Standartları. Ankara. Türk Psikologlar Derneği ve ÖSYM. Baykul, Y. (1994). Ölçekleme Teknikleri. Ankara. ÖSYM Yayınları. Bruning, J. L. Ve Kintz, B. L. (1993). İstatistik. Ankara. Gündoğan yayınları. Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler için Veri Analizi Elkitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Ergün, M. (1995). Bilimsel Araştırmalarda Bilgisayarla Uygulamalar. Ankara: Ocak Yayınları. Erkuş, A. (2003). Psikometri Üzerine Yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No:24. Green, S. M., Salkind, N. J. & Akey, T. M. (2000). Using SPSS for Windows. Analyzing and Understanding Data. NJ: Prentice Hall Hair, J. F. Jr., Anderson, R. E., Tatham, R. L. And Black, W. C. (1995). Multivariate Data Analysis with Readings. Dördüncü baskı. New Jersey: Prentice-Hall. Kirk, R. E. (1982). Experimental Design: Procedures for the Behavioral Sciences. California: Brooks/Cole Publishing Kirk, R. E. (1982). Experimental Design: Procedures for the Behavioral Sciences. California: Brooks/Cole Publishing Company. Köklü, N. ve Büyüköztürk, Ş. (2000). Sosyal Bilimler için İstatistiğe Giriş. Ankara: Pegem A Yayınevi Tic. Ltd. Şti. Özçelik, D. A. (Tarihsiz). Test Hazırlama Kılavuzu. Ankara. ÖSYM Yayınları. Özdamar, K. (1999). Paket Programlarla İstatistiksel Veri Analizi-1. Eskişehir: Kaan Kitabevi. Özdamar, K. (1999). Paket Programlarla İstatistiksel Veri Analizi-1. Eskişehir: Kaan Kitabevi. Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik Testler. Ankara. Yeni Doğuş Matbaası. Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara. Türk Psikologlar Derneği. Stevens, J. (2002). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences. NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilimsel bir anlayışla analiz eder.
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanına ait kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, danışanların koruyucu ve önleyici ruh sağlığı kapsamında psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek için nasıl kullanacağını kavrar.
0
Bilimsel araştırma etiği temelinde, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar.
X
0
Danışanların psikolojik sağlamlıklarını arttırmak ve psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek amacıyla uygulanması gereken rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini (bireyle psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma, psikoeğitim, bireyle rehberlik, grupla rehberlik vb gibi) planlar ve uygular.
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanı ile ilgili güncel sorun ve ihtiyaçlara çözüm üretecek araştırmalar tasarlar ve yürütür.
X
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık uzmanlaşma alt alanlarında (Okul psikolojik danışmanlığı, evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı, kariyer psikolojik danışmanlığı, ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı) uygulama temel ilkeleri ve teknikleri kapsamında danışanların ihtiyaçlarını belirler, ihtiyaçlarına destek olacak müdahaleleri planlar, uygular ve etkililiğini değerlendirir.
0
Ruh sağlığı alanında hizmet veren bir meslek mensubu olarak ve mesleğin etik ilke ve değerlerine uyum göstererek önleyici ve koruyucu ruh sağlığı bağlamında bireysel, ailesel ve toplumsal ihtiyaçlar temelinde kendisinden beklenen rol ve görevlerini yerine getirir.
0
Ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan toplumsal sorunlara, toplumsal sorumluluk çerçevesinde alanı ile ilgili proje ve etkinlikler tasarlayarak destek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 15 5 75
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 20 3 60
Genel Sınav ve Hazırlığı 30 3 90
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 225
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu