Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDYA VE İLETİŞİM KURAMLARI 3+0 3 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Medya ve Etik Küreselleşme ve Kültür
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Müge DEMİR AYRAL
Dersi Verenler Doç.Dr. Müge DEMİR AYRAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İletişim ve medya çalışmaları alanında geliştirilen yaklaşım, kuram ve modelleri genel sosyal teoriyle ilişkisi içinde ele almaktır. İletişim kuramlarının temel kavramları ortaya konulurken, söz konusu kuramların üretildiği tarihsel, kültürel, ekonomik ve siyasi bağlamları tartışılmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; İletişimde Etki Modelleri ,Bilimsel araştırma ve iletişim kuramlarına giriş,Toplumbilim ve iletişim biliminin ideolojik temelleri,İletişim Araştırmaları Tarihi,İLETİŞİM ARAŞTIRMALARININ SINIFLANDIRILMASI ,Etki Süreç Odaklı Çalışmaların Temelleri ,Anlam-Niyet Odaklı Çalışmaların Temelleri ,Frankfurt Okulu,İngiliz Kültürel Çalışmalar Okulu,Ekonomi Politikçiler,İkna Modelleri ve Teknoloji Merkezli Modeller,DİLBİLİMSEL VE GÖSTERGEBİLİMSEL YAKLAŞIMLAR,Post Yapısalcılar,Eleştirel Kuramcılar Haber calısmalarında kuramsal yaklasımlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
“Kültürel emperyalizm” ve “medya emperyalizmi tezlerini analiz eder. 1, 2, 3 A
“İletişim”, “medya”, “kitle iletişim araçları”, “iletişim kuramları”, “iletişim çalışmaları” ve “medya çalışmaları” kavramlarını açıklar. 1, 12, 2, 3 A
İletişim kuramlarını sınıflandırır. Kuramların temel savlarını ve temsilcilerini tanımlar. 1, 11, 12, 2, 3 A
Yeni medya çağını açıklayacak iletişim araştırmalarını tartışır. 1, 12, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İletişimde Etki Modelleri
2 Bilimsel araştırma ve iletişim kuramlarına giriş
3 Toplumbilim ve iletişim biliminin ideolojik temelleri
4 İletişim Araştırmaları Tarihi
5 İLETİŞİM ARAŞTIRMALARININ SINIFLANDIRILMASI
6 Etki Süreç Odaklı Çalışmaların Temelleri
7 Anlam-Niyet Odaklı Çalışmaların Temelleri
8 Frankfurt Okulu
9 İngiliz Kültürel Çalışmalar Okulu
10 Ekonomi Politikçiler
12 İkna Modelleri ve Teknoloji Merkezli Modeller
13 DİLBİLİMSEL VE GÖSTERGEBİLİMSEL YAKLAŞIMLAR
14 Post Yapısalcılar
15 Eleştirel Kuramcılar Haber calısmalarında kuramsal yaklasımlar
Kaynaklar
1. R. Kaya, İktidar Yumağı: Medya-Sermaye-Devlet. Ankara: İmge Kitabevi. sf. 23-33 ve 44-64, 2009. 2. D. Laughey, Medya Çalışmaları: Teoriler ve Yaklaşımlar. Çev. Ali Toprak. İstanbul: Kalkedon. sf. 9-24, 2010 3. A. Swingewood, Kitle Kültürü Efsanesi. Çev. Aykut Kansu. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. sf. 17-29, 1996 4. M. Bourse ve H. Yücel İletişim Bilimlerinin Serüveni. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. sf. 78-84, 2012 5. D. Laughey, Medya Çalışmaları: Teoriler ve Yaklaşımlar. Çev. Ali Toprak. İstanbul: Kalkedon. sf. 39-44, 2010 6. E. Maigret, Medya ve İletişim Sosyolojisi. Çev. Halime Yücel. İstanbul: İletişim Yayınları. sf. 69-81, 2011 7. J. Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş. 2. baskı. Çev. Süleyman İrvan. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. sf. 194-202, 2003 8. O. Morva, Chicago Okulu: Pragmatik Sosyal Teoride İletişimin Keşfi. İstanbul: Doruk Yayınları. sf. 85-143, 2013 9. D. McQuail ve S. Windahl İletişim Modelleri: Kitle İletişim Çalışmalarında. Çev. Konca Yumlu. Ankara: İmge Yayınevi. sf. 127-131, 2005 10. E. Noelle-Neumann, “Suskunluk Sarmalı Kuramı’nın Medyayı Anlamaya Etkisi.” Medya Kültür Siyaset. Der. Süleyman İrvan. 2. Basım. Ankara: Alp Yayınları. sf. 379-391, 2002 11. N. Stevenson, Medya Kültürleri: Sosyal Teori ve Kitle İletişimi. Çev. Göze Orhon ve Barış Engin Aksoy. Ankara: Ütopya Yayınevi. (“Marshall McLuhan ve Kültürel Araçlar” bölümü sf. 195-216), 2008 12. N. Türkoğlu, İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim: Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar. İstanbul: Urban Kitap. sf. 123-139, 2010 13. J. Tomlinson, John Kültürel Emperyalizm: Eleştirel Bir Giriş. Çev. Emrehan Zeybekoğlu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. sf. 57-74, 1999 14. N. Chomsky ve E. S. Herman Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği. Çev. Ender Abadoğlu. İstanbul: Aram Yayıncılık. sf. 75-120, 2006 15.Yeni Medya Kuramları, Filiz Aydoğan, Der Yayınları, İstanbul Dijimodern Medyada Reklam Tüketimi, Belkıs Saraç Uslusoy, Volga Yayıncılık, 2016. 16.Macnamara, J 2010, The 21St Century Media (R)Evolution : Emergent Communication Practices, n.p.: New York : Peter Lang, 2010., Kadir Has University Information Center Catalog, EBSCOhost, viewed 2 February 2016. 17.Pavlik, JV 2008, Media In The Digital Age, n.p.: New York : Columbia University Press, 2008. 18.John Pavlik, Journalism and New Media, Çeviri Kitap, Demir, M. ve Kalsın, B. “Gazetecilik ve Yeni Medya”, Siyasal Kitabevi, 2013, Ankara.
Mebis üzerinden paylaşılacak notlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya tarihi, haber yazma teknikleri, haber türleri, uygulamalı gazetecilik gibi alanlarda ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Farklı iletişim ortamlarının özelliklerine uygun içerik üretimi sürecini bilir.
0
Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Medyanın kişiler ve toplumun düşünce, davranış ve değerleri üzerinde etkisinin bilincindedir.
0
Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
0
Eleştirel düşünme, analiz ve sentez yapma becerisi geliştirir.
0
Alanıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır.
0
Edindiği bilgilerle özgün bir medya içerik üretimi gerçekleştirme becerisi geliştirir.
0
Alanıyla ilgili görsel ve işitsel verileri ve yazınsal metinleri eleştirel yaklaşımla değerlendirir.
0
Alanındaki sorunları saptar, bu sorunları çözmek için veri toplar, analiz eder; yorumlar ve çözüm önerileri sunar.
0
İçerik üretimi sürecinde demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
0
Alanı ile ilgili bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi yerine getirir ya da bağımsız olarak yürütür.
0
Birey ve ekip üyesi olarak mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
0
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
0
Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
0
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paydaşlarıyla değerlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımlarını kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 3 42
Proje Sunumu / Seminer 14 3 42
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 232
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu