Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESİN GÜVENLİĞİ VE HACCP 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Prof.Dr. Ömer ÇETİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Besin güvenliği ve besin güvenliği yönetim sistemleri ile ilgili kavramları yorumlayabilmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Besin güvenliğinin tanımı ve besin güvenliğini bozan etmenler,Besin kaynaklı hastalıklar,Besinlerin mikrobiyel kontaminasyonu (Bakteriyel etkenler),Besinlerin mikrobiyel kontaminasyonu (Diğer mikrobiyel etkenler),Besinlerin kimyasal kontaminasyonu-I,Besinlerin kimyasal kontaminasyonu-II,Temizlik ve dezenfeksiyon,Kişisel hijyen ve uygulamaları,Besin işletmelerinde hijyen ve uygulamaları,Besin güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin temel kavramlar (GMP, HACCP, Ön koşul programı, ISO 22000),HACCP sistemi ile ilgili kavramlar ve uygulamaları-I,HACCP sistemi ile ilgili kavramlar ve uygulamaları-II,HACCP sistemi ile ilgili kavramlar ve uygulamaları-III,Yasal düzenlemeler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Besin güvenliği ile ilgili temel kavramları öğrenip yorumlayabilecek ve uygulayabilecektir. 1, 2, 3 A
1.1. Besin güvenliğini bozan etmenlerle ilgili kavramları açıklar. 1, 2, 3 A
1.2. Etmenlerin besine bulaşma yollarını denetleyebilir. 1, 2, 3 A
1.3. Kişisel hijyen ve sanitasyon kurallarını uygular ve denetler. 1, 2, 3 A
1.4. Mutfak ve araç-gereç sanitasyonu kurallarını uygular ve denetler. 1, 2, 3 A
2. Besin güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin temel kavram ve ilkeleri öğrenerek gerekli uygulama alanlarında kullanabilecektir. 1, 2, 3 A
2.1. HACCP ve diğer kontrol sistemlerini açıklar. 1, 2, 3 A
2.2. HACCP ve diğer kontrol sistemlerini karşılaştırır. 1, 2, 3 A
2.3. HACCP ve diğer kontrol sistemlerini denetler. 1, 2, 3 A
3. Toplu beslenme alanlarında HACCP sisteminin yürütülmesine ilişkin ilkeleri yorumlayabilecek ve uygulayabilecektir. 1, 2, 3 A
3.1. Toplu beslenme sistemlerinde besin güvenliğini bozabilecek etmenleri tanımlar. 1, 2, 3 A
3.2. Toplu beslenme sistemlerinde besin güvenliğini bozan etmenlerle ilgili alınması gereken önlemleri açıklar. 1, 2, 3 A
3.3. Konu ile ilgili yasal düzenlemeleri kavrar ve açıklar. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Besin güvenliğinin tanımı ve besin güvenliğini bozan etmenler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Besin kaynaklı hastalıklar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Besinlerin mikrobiyel kontaminasyonu (Bakteriyel etkenler) Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Besinlerin mikrobiyel kontaminasyonu (Diğer mikrobiyel etkenler) Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Besinlerin kimyasal kontaminasyonu-I Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Besinlerin kimyasal kontaminasyonu-II Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Temizlik ve dezenfeksiyon Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Kişisel hijyen ve uygulamaları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Besin işletmelerinde hijyen ve uygulamaları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Besin güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin temel kavramlar (GMP, HACCP, Ön koşul programı, ISO 22000) Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 HACCP sistemi ile ilgili kavramlar ve uygulamaları-I Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 HACCP sistemi ile ilgili kavramlar ve uygulamaları-II Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 HACCP sistemi ile ilgili kavramlar ve uygulamaları-III Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Yasal düzenlemeler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1. Göktan D, Tunçel G. Temel Gıda Hijyeni. İzmir, 2010. 2. Göktan D, Tunçel G. Gıda İşletmelerinde Hijyen. İzmir, 2010. 3. Lelieveld, HLM (Ed). Hygiene in Food Processing. 2003. 4. Jones JM. Food Safety. Eagen Press,St Paul,1998. 5. De Vires J (Ed). Food Safety and Toxicology. CRC Pres. NewYork,1996. 6. Helfrich W, Winter CK (Ed). Food Toxicology. CRC Press LLC, 2001.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
X
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu