Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TOPLUM BESLENMESİ 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri beslenme durumunu saptama yöntemleri, toplumda beslenme ile ilişkili olarak karşılaşılan sorunlar ve çözüm yöntemleri hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Toplum beslenmesinin tanımı ve içeriği,Beslenme epidemiyolojisi,Toplum beslenmesi konusunda dünya çapında çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar ile bunların görevleri,Beslenme durumunu saptama yöntemleri,Beslenme antropometrisinde kullanılan altın standartlar,Toplumda beslenmeye bağlı görülen sorunlar,Beslenme yetersizliğinin klinik belirtileri,Biyomarkerlar: Biyokimyasal yöntemler,Biyomarkerlar: Hematolojik yöntemler,Sağlık istatistikleri,Yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları,Besin tüketim araştırmaları,Ekolojik etmenler,Ödevlerin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Risk gruplarının beslenme sorunlarını tanımlayabilecek ve değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A
1.1. Risk gruplarını ifade eder. 1, 2, 3 A
1.2. Risk gruplarında görülen beslenme sorunlarını çözümler. 1, 2, 3 A
1.3. Risk gruplarında görülen beslenme sorunlarını değerlendirir. 1, 2, 3 A
2. Beslenme sorunlarına yönelik çözüm yolları geliştirebilecektir. 1, 2, 3 A
2.1. Risk gruplarında karşılaşılan beslenme sorunlarını sınıflandırır. 1, 2, 3 A
2.2. Risk gruplarının beslenme sorunlarına yönelik çözümleri geliştirir. 1, 2, 3 A
2.3. Risk gruplarında karşılaşılan beslenmeyle ilgili sorunlar için toplum bazında çözüm önerileri üretir. 1, 2, 3 A
3. Beslenme plan ve politikaları için öneri geliştirebilecektir. 1, 2, 3 A
3.1. Beslenme plan ve politikaları hazırlanması ilkelerini değerlendirir. 1, 2, 3 A
3.2. Beslenme plan ve politikalarının uygulanmasında ekip çalışmaları geliştirir. 1, 2, 3 A
3.3. Beslenme plan ve politikalarının uygulanması sırasında karşılaşılan sorunları çözer. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Toplum beslenmesinin tanımı ve içeriği Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Beslenme epidemiyolojisi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Toplum beslenmesi konusunda dünya çapında çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar ile bunların görevleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Beslenme durumunu saptama yöntemleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Beslenme antropometrisinde kullanılan altın standartlar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Toplumda beslenmeye bağlı görülen sorunlar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Beslenme yetersizliğinin klinik belirtileri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Biyomarkerlar: Biyokimyasal yöntemler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Biyomarkerlar: Hematolojik yöntemler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Sağlık istatistikleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Besin tüketim araştırmaları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Ekolojik etmenler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Ödevlerin değerlendirilmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1. Gibson RS. Principles of Nutritional Assessment. Oxford University Press, Newyork, 2nd Ed,2005. 2. Toplumun Beslenmede Bilinçlendirilmesi. Şentürk Ş., Yüksel B., Özer H., Çakır B. 3. Baskı. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 2002. 4. Community Nutrition: Planning Health Promotion And Disease Prevention. Nnakwe N. Jones & Bartlett Learning; 2 edition. 2012. 5. Community Nutrition in Action: An Entrepreneurial Approach. Boyle M.A., Holben D.H. Cengage Learning; 6 edition

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
X
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu