Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDE BESLENME 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde büyüme-gelişmenin değerlendirilmesi, anne sütünün önemi, beslenmeyi etkileyen faktörler, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri konularında bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi,Bebeklik döneminde beslenme anne sütü ile beslenme, Anne sütünün önemi, içeriği, verimliliği, yeterliliği, saklanması,Anne sütünün desteklenmesi, kontraindikasyonları,Bebeklik döneminde formüla ile beslenme,Prematüre bebeğin beslenmesi,Tamamlayıcı beslenme uygulamaları,Okul öncesi dönemde beslenme, sorunlar, çözüm önerileri,Okul döneminde beslenme, sorunlar, çözüm önerileri,Ergenlik döneminde beslenme,Ergenlik döneminde kemik sağlığı, hamilelik, yeme bozuklukları vb durumlarda beslenme önerileri,Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde beslenmeyi etkileyen faktörler,Sporcu çocuğun beslenmesi,Çocuklarda güvenli besin ve beslenme uygulamaları: hızlı hazır besinler, organik besinler, geleneksel uygulamalar,Genel değerlendirme ve tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde büyüme ve gelişmeyi değerlendirebilecektir. 1, 11, 18, 2, 3 A, B, D
1.1. Bebek, çocuk ve ergenin antropometrik ölçülerini alır ve değerlendirir. 1, 11, 18, 2, 3 A, B, D
1.2. Antropometrik ölçümleri persentil eğrileri, Beden Kitle İndeksi, Relatif Ağırlık, Gomez, Z skoru gibi formüllerle analiz eder ya da hesaplar. 1, 11, 18, 2, 3 A, B, D
1.3. Bebek, çocuk ve ergenin ağırlık ve boy gelişimini değerlendirir, sınıflar. 1, 11, 18, 2, 3 A, B, D
2. Prematüre ve normal bebeklik dönemindeki beslenmeye ilişkin teorik ve pratik uygulamaları özetleyebilecektir. 1, 11, 18, 2, 3 A, B, D
2.1. Anne sütü ile beslenmenin önemini, uygulamada karşılaşılan sorunları, çözüm önerilerini planlar. 1, 11, 18, 2, 3 A, B, D
2.2. Anne sütünün yokluğunda ya da yetersizliğinde gerekli formülayı seçer, beslenme planını yapar. 1, 11, 18, 2, 3 A, B, D
2.3. Tamamlayıcı besinleri, hazırlanmasını, uygulama özelliklerini karar verir. 1, 11, 18, 2, 3 A, B, D
3. Okul öncesi, okul ve ergenlik dönemlerindeki çocukların beslenme programlarını düzenleyebilecektir. 1, 11, 18, 2, 3 A, B, D
3.1. Çocukların günlük enerji ve besin ögeleri gereksinimlerini ayırt eder. 1, 11, 18, 2, 3 A, B, D
3.2. Günlük örnek menüler hazırlar. 1, 11, 18, 2, 3 A, B, D
3.3. Beslenmeye ilişkin sorunları çözer, alternatif menüler geliştirir. 1, 11, 18, 2, 3 A, B, D
3.4. Ergenlerde kemik sağlığı, anemi, hamilelik gibi özel durumlar için beslenme gereksinimleri bilir, beslenme önerileri yapar, menüler planlar, geliştirir. 1, 11, 18, 2, 3 A, B, D
3.5. Spor yapan çocukların beslenme gereksinimleri bilir, beslenme önerileri yapar, menüler planlar, geliştirir. 1, 11, 18, 2, 3 A, B, D
4. Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde beslenmeyi etkileyen faktörleri tanımlayabilecektir. 1, 11, 18, 2, 3 A, B, D
4.1. Sosyo-kültürel ve ekonomik faktörleri eleştirir. 1, 11, 18, 2, 3 A, B, C
4.2. Gelenekler, inançların ve ailenin tutumunu değerlendirir. 1, 11, 18, 2, 3 A, B, D
4.3. Medyanın etkisini sorgular. 1, 11, 18, 2, 3 A, B, D
5. Güvenli besin ve beslenme uygulamalarına ilişkin yorum yapabilecektir. 1, 11, 18, 2, 3 A, B, D
5.1. Hazır ve fast-food türü besinlerin çocuk sağlığı üzerine olumsuz etkilerini ayırt eder. 1, 11, 18, 2, 3 A, B, D
5.2. Doğal, organik, evde hazırlanmış besinlerin çocuk sağlığı üzerine olumlu etkilerini çözümler. 1, 11, 18, 2, 3 A, B, D
5.3. Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki yanlış beslenme uygulamalarını değerlendirir. Doğru uygulamalar konusunda çocukları ve aileleri bilgilendirir. 1, 11, 18, 2, 3 A, B, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Bebeklik döneminde beslenme anne sütü ile beslenme, Anne sütünün önemi, içeriği, verimliliği, yeterliliği, saklanması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Anne sütünün desteklenmesi, kontraindikasyonları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Bebeklik döneminde formüla ile beslenme Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Prematüre bebeğin beslenmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Tamamlayıcı beslenme uygulamaları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Okul öncesi dönemde beslenme, sorunlar, çözüm önerileri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Okul döneminde beslenme, sorunlar, çözüm önerileri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Ergenlik döneminde beslenme Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Ergenlik döneminde kemik sağlığı, hamilelik, yeme bozuklukları vb durumlarda beslenme önerileri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde beslenmeyi etkileyen faktörler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Sporcu çocuğun beslenmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Çocuklarda güvenli besin ve beslenme uygulamaları: hızlı hazır besinler, organik besinler, geleneksel uygulamalar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel değerlendirme ve tartışma Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları
1. Lawrence RA, Lawrence MR.Breastfeeding. A guıde fort he medical profession. 7th edition. Mosby Elsevier. 2011. 2. American Academy of Pediatrics. Pediatric Nutrition Handbook. Sixth Edition. 2009. 3. Gökçay G. Garipağaoğlu M. Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Beslenme Saga Yayınları 2002. 4. American Academy of Pediatrics. Nutrition. Bright Futures. Third Edition. 2011. 5. Pediatri I-II Eds:Neyzi O. Ertuğrul T. 3.baskı-2010. 6. Uluslararası beslenme ve diyetetik dergileri (Pediatrics, JADA, Am J Clin. Nutr, vb.)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
X
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu