Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESLENME ANTROPOLOJİSİ 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri, tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarının değişimi-gelişimi, farklı dinlerde beslenme alışkanlıkları, beslenmeyi etkileyen sosyal, ekonomik, kültürel, politik, coğrafik nedenler/faktörler konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Beslenme antropolojisinin tanımı ve beslenmeyi etkileyen faktörler,Tarihsel süreçte farklı yaşam ve yerleşim biçimlerine göre beslenme,Farklı coğrafya ve iklim koşullarında beslenme,Farklı sosyal, kültürel ve ekonomik yapılanmalar altında beslenme alışkanlıklarının gelişimi, dönüşümü,Farklı politik ve dini yapılanmalar altında beslenme alışkanlıklarının gelişimi, dönüşümü,Gelişkin mutfaklardan örnekler: Akdeniz mutfağı,Gelişkin mutfaklardan örnekler: Uzak Doğu mutfağı,Gelişkin mutfaklardan örnekler: Orta Doğu mutfağı,Gelişkin mutfaklardan örnekler: Osmanlı mutfağı,Türk mutfağı ve yemek kültürü,Doğu, Güney Doğu, İç Anadolu bölgesi mutfakları,Ege, Karadeniz ve Marmara bölgesi,Hızlı, hazır yemek kültürü,Yemek alışkanlıklarındaki değişimlerin beslenme ve sağlık yönünden değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler; 1, 2, 3 A
1.1.Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarındaki değişimi açıklar. 1, 2, 3 A
1.2.Farklı coğrafya ve iklim koşullarının beslenme üzerine etkisini ayırt eder. 1, 2, 3 A
1.3.Farklı sosyal, kültürel ve ekonomik yapılanmalar altında beslenme alışkanlıklarının gelişimini tartışır. 1, 2, 3 A
1.4.Farklı politik ve dini yapılanmaların beslenme alışkanlıkları üzerine etkisini analiz eder. 1, 2, 3 A
2.Farklı ülkelerin beslenme alışkanlıklarını karşılaştırabilecektir. 1, 2, 3 A
2.1.Akdeniz mutfağı’nı, beslenme alışkanlıklarını ve etkileyen faktörleri ayırt eder. 1, 2, 3 A
2.2.Uzak Doğu mutfağı’nı, beslenme alışkanlıklarını ve etkileyen faktörleri saptar. 1, 2, 3 A
2.3.Orta Doğu mutfağı’nı, beslenme alışkanlıklarını ve etkileyen faktörleri açıklar. 1, 2, 3 A
2.4.Osmanlı mutfağı’nı, beslenme alışkanlıklarını ve etkileyen faktörleri değerlendirir. 1, 2, 3 A
3.1.Türk mutfağı’nı, yemek kültürünü ve etkileyen faktörleri ilişkilendirir. 1, 2, 3 A
3.2.Doğu, Güney Doğu, İç Anadolu bölgesi mutfakları’nı ve beslenme alışkanlıklarındaki farklılıkları örneklendirir. 1, 2, 3 A
3.3.Ege, Karadeniz ve Marmara bölgesi mutfaklarını ve beslenme alışkanlıklarındaki farklılıkları ayırt eder. 1, 2, 3 A
4.1.Hızlı hazır yemek kültürünü eleştirir. 1, 2, 3 A
4.2.Farklı beslenme alışkanlıklarını beslenme açısından değerlendirir. 1, 2, 3 A
4.3.Farklı beslenme alışkanlıklarının sağlık üzerine etkilerini tahmin eder. 1, 2, 3 A
1. Beslenmeyi etkileyen faktörleri açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
3. Ülkemizin beslenme alışkanlıklarındaki farklılıkları ifade edebilecektir. 1, 2, 3 A
4. Hızlı, hazır yemek kültürü ile farklı beslenme alışkanlıklarının sağlık üzerine etkilerine ilişkin bilgi sahibi olabilecektir. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Beslenme antropolojisinin tanımı ve beslenmeyi etkileyen faktörler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Tarihsel süreçte farklı yaşam ve yerleşim biçimlerine göre beslenme Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Farklı coğrafya ve iklim koşullarında beslenme Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Farklı sosyal, kültürel ve ekonomik yapılanmalar altında beslenme alışkanlıklarının gelişimi, dönüşümü Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Farklı politik ve dini yapılanmalar altında beslenme alışkanlıklarının gelişimi, dönüşümü Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Gelişkin mutfaklardan örnekler: Akdeniz mutfağı Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Gelişkin mutfaklardan örnekler: Uzak Doğu mutfağı Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Gelişkin mutfaklardan örnekler: Orta Doğu mutfağı Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Gelişkin mutfaklardan örnekler: Osmanlı mutfağı Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Türk mutfağı ve yemek kültürü Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Doğu, Güney Doğu, İç Anadolu bölgesi mutfakları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Ege, Karadeniz ve Marmara bölgesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Hızlı, hazır yemek kültürü Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Yemek alışkanlıklarındaki değişimlerin beslenme ve sağlık yönünden değerlendirilmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1. Beslenme Antropolojisi-1. Türkan Kutluay Merdol. Şubat 2012. 2. Tarih Boyunca Yemek Kültürü. Murat Belge. İletişim Yayınları. 2008. 10.basım. 3. Larousse Gastronomique: Dünyanın En Büyük Mutfak Ansiklopedisi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu