Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SPORCU BESLENMESİ 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sporcuların beslenmesinin önemi, ülkemizde sporcuların sağlık ve beslenmesi ile ilgili uygulamalar, spor diyetisyeninin görevleri, sporcuların temel beslenme gereksinimleri, spor dallarına göre beslenme özellikleri, müsabakalar öncesi, sırası ve sonrası beslenme özellikleri, sıvı tüketim planı, ergojenik destekler, farklı çevresel koşullarda (sıcak, soğuk ortamlar, yükselti…) ve özel durumlarda sporcu beslenmesi (çocuk, kadın, engelli, veteran, sakatlanma durumları…), sporcu menüleri, vücut bileşimi ile ilgili bilgilendirmektir
Dersin İçeriği Bu ders; Spor beslenmesinin önemi,Ülkemizdeki ve yurtdışındaki uygulamalar,Sporcuların enerji gereksinimi,Sporcuların makro ve mikro besin ögeleri gereksinimi,Egzersiz fizyolojisi,Makro ve mikro besin ögelerinin gereksinimi ve performansa etkisi ,Müsabaka dönemi beslenme,Sporcular için menü planlama ,Sporcularda vücut bileşimi ve saptama yolları,Sıvı tüketimi ve vücut bileşimi ile ilgili sunum,Ergojenik destek,Özel çevresel koşullarda sporcuların beslenme özellikleri,Özel durumlarda sporcu beslenmesi,Sakatlanma durumlarında beslenme,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Ülkemizde sporcu beslenmesi ile ilgili uygulamaları kavrar. 1, 10, 12, 15, 2, 3, 7 A
2. Spor diyetisyeninin görev ve yetkilerini öğrenir. 1, 10, 12, 15, 2, 3, 7 A
3. Sporcuların beslenmesinin özel yönlerini öğrenir. 1, 10, 12, 15, 2, 3 A
4. Sporcular için spor dallarına göre beslenme özelliklerini kavrar. 1, 10, 12, 15, 2, 3, 7 A
5. Sporcular eğitim merkezlerinde beslenme uygulamalarını öğrenir. 1, 10, 12, 15, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Spor beslenmesinin önemi Ders notları (slayt-video sunum)
2 Ülkemizdeki ve yurtdışındaki uygulamalar Ders notları-slayt
3 Sporcuların enerji gereksinimi Ders notları - slayt
4 Sporcuların makro ve mikro besin ögeleri gereksinimi Ders notları -slayt
5 Egzersiz fizyolojisi Konuk öğretim üyesi sunumu
6 Makro ve mikro besin ögelerinin gereksinimi ve performansa etkisi Ders notları - slayt
7 Müsabaka dönemi beslenme Ders notları - slayt
8 Sporcular için menü planlama Ders notları-slayt
9 Sporcularda vücut bileşimi ve saptama yolları Ders notları-slayt
10 Sıvı tüketimi ve vücut bileşimi ile ilgili sunum Video sunum
11 Ergojenik destek Ders notları- slayt
12 Özel çevresel koşullarda sporcuların beslenme özellikleri Ders notları- slayt
13 Özel durumlarda sporcu beslenmesi Ders notları-slayt
14 Sakatlanma durumlarında beslenme Ders notları-slayt
15 Genel tekrar Sınava hazırlık
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1. Ersoy G. Fiziksel uygunluk, egzersiz ve spor yapanların beslenmesi, Nobel yayıncılık, Ankara 2. Nancy Clark. Nutrition for sports, USA

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu