Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESLENME ANTROPOMETRİSİ 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri; vücut bileşiminin antropometrik ve laboratuvar yöntemlerle saptanması, büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi ve elde edilen değerlerin kesinlik, doğruluk, güvenirlik yönünden irdelenmesi, değerlerin yorumlanması ve ölçüm yapılması konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Antropometrinin tanımı ve içeriği,Beslenme durumunun saptanmasında kullanılan antropometrik yöntemler,Beslenme ve fiziksel büyüme,Uzunluk ölçümleri ve ölçüm yöntemleri,Çap ve genişlik ölçümleri ve ölçüm yöntemleri,Deri kıvrım kalınlığı ölçümleri ve ölçüm yöntemleri,Vücut yağı ve yağsız doku miktarının saptanma yöntemleri,Biyoelektrik impedans analizi,Bebeklerde kullanılan antropometrik yöntemler,Çocuk ve gençlerde kullanılan antropometrik yöntemler,Yetişkinlerde kullanılan antropometrik yöntemler,Yaşlılarda kullanılan antropometrik yöntemler,Özel durumlarda kullanılan antropometrik yöntemler,Dönem ödevlerinin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Vücut bileşimini etkileyen faktörleri ifade edebilecektir. 1, 2, 3 A
1.1. Vücut bileşenlerini ayırt eder. 1, 2, 3 A
1.2. Vücut bileşimine etki eden faktörleri yorumlar. 1, 2, 3 A
1.3. Vücut bileşimini antropometrik yöntemlerle saptar. 1, 2, 3 A
2. Vücut bileşimini saptama yöntemlerini uygulayabilecek ve değerleri yorumlayabilecektir. 1, 2, 3 A
2.1. Farklı vücut saptama yöntemlerini karşılaştırır. 1, 2, 3 A
2.2. Vücut bileşimini saptama yöntemlerini uygular ve değerlendirir. 1, 2, 3 A
2.3. Vücut bileşimini saptama yöntemleriyle yaptığı ölçümlerin sonuçlarını yorumlar. 1, 2, 3 A
3. Yaş gruplarına özgü antropometrik yöntemleri karşılaştırabilecektir. 1, 2, 3 A
3.1. Çocuk ve gençlerde kullanılan antropometrik yöntemleri karşılaştırır. 1, 2, 3 A
3.2. Yetişkinlerde kullanılan antropometrik yöntemleri tartışır. 1, 2, 3 A
3.3. Yaşlılarda kullanılan antropometrik yöntemleri değerlendirir. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Antropometrinin tanımı ve içeriği Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Beslenme durumunun saptanmasında kullanılan antropometrik yöntemler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Beslenme ve fiziksel büyüme Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Uzunluk ölçümleri ve ölçüm yöntemleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Çap ve genişlik ölçümleri ve ölçüm yöntemleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Deri kıvrım kalınlığı ölçümleri ve ölçüm yöntemleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Vücut yağı ve yağsız doku miktarının saptanma yöntemleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Biyoelektrik impedans analizi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Bebeklerde kullanılan antropometrik yöntemler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Çocuk ve gençlerde kullanılan antropometrik yöntemler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Yetişkinlerde kullanılan antropometrik yöntemler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Yaşlılarda kullanılan antropometrik yöntemler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Özel durumlarda kullanılan antropometrik yöntemler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Dönem ödevlerinin değerlendirilmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1. Pekcan, G. Hastanın Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El Kitabı, (Yazarlar. A. Baysal ve ark.) 65-116, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2002. 2. Antropometric Standarts. An Interactive Nutritional Reference On Body Size And Body Compositionfor Children And Adults. Mıchıgan Press. 2nd Edition. Roberto Frisancho. 2003. 3. Beslenme Durumunun Saptanması. Sağlık Bakanlığı Yayın No:726. Pekcan G. 2. Baskı. Ankara 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
X
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu