Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLERİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilimsel araştırmalarında kullanılabilecek ileri istatistiksel yöntemleri göstermek.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Çok değişkenli istatistiksel yöntemlere giriş,2. Çok gözlü ki-kare testleri,3. Çoklu regresyon analizi yöntemleri,4. Lojistik regresyon analizi 1,5. Lojistik regresyon analizi 2,6. Probit analizi,7. ROC analizi ARA SINAVI,8. Tekrarlı ölçümlerde bir faktörlü varyans analizi,9. Tekrarlı ölçümlerde iki faktörlü varyans analizi,10. Bağımsız gruplarda bir yönlü varyans analizi,11. Bağımsız gruplarda iki yönlü varyans analizi,12. MANOVA,,13. Sağkalım analizi yöntemleri 1,14. Sağkalım analizi yöntemleri 2 FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Çok değişkenli istatistiksel yöntemleri özetler. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 6 C
2. Çok değişkenli istatistiksel yöntemleri bilgisayar üzerinde uygular. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 6 C
3. İstatistik sonuçlarını yorumlar. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 6 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Çok değişkenli istatistiksel yöntemlere giriş Önceden verilen ders notuna hazırlık
2 2. Çok gözlü ki-kare testleri Önceden verilen ders notuna hazırlık
3 3. Çoklu regresyon analizi yöntemleri Önceden verilen ders notuna hazırlık
4 4. Lojistik regresyon analizi 1 Önceden verilen ders notuna hazırlık
5 5. Lojistik regresyon analizi 2 Önceden verilen ders notuna hazırlık
6 6. Probit analizi Önceden verilen ders notuna hazırlık
7 7. ROC analizi ARA SINAVI Önceden verilen ders notuna hazırlık
8 8. Tekrarlı ölçümlerde bir faktörlü varyans analizi Önceden verilen ders notuna hazırlık
9 9. Tekrarlı ölçümlerde iki faktörlü varyans analizi Önceden verilen ders notuna hazırlık
10 10. Bağımsız gruplarda bir yönlü varyans analizi Önceden verilen ders notuna hazırlık
11 11. Bağımsız gruplarda iki yönlü varyans analizi Önceden verilen ders notuna hazırlık
12 12. MANOVA, Önceden verilen ders notuna hazırlık
13 13. Sağkalım analizi yöntemleri 1 Önceden verilen ders notuna hazırlık
14 14. Sağkalım analizi yöntemleri 2 FİNAL SINAVI Önceden verilen ders notuna hazırlık
Kaynaklar
Öğretim üyesinin notları.
Advanced Statistics, Larry Stephens, McGraw Hill, 2004. Bilgisayar istatistik ve tıp Dr. Murat Hayran, Dr. Oktay Özdemir. Bilimsel araştırmalarda biyoistatistik prensip ve yöntemlerinin bilinçli kullanımı Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu. Paket programlar ile istatistiksel veri analizi Kazım Özdamar 1999-1. Paket programlar ile istatistiksel veri analizi Kazım Özdamar 1999-2. Sağlık alanına özel istatistiksel yöntemler Kadir Sümbüloğlu. Sağlık Araştırmaları İçin Temel İstatistik, Murat Hayran, Mutlu Hayran. Tıbbi araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri “SPSS uygulamaları” Aziz Akgül.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1.Klinik eczacılık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
0
PY-2.Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
0
PY-3.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
0
PY-4.İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
0
PY-5.Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-6.Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
0
PY-7.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
0
PY-8.Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
0
PY-9.İlacın hastaya verilmesi ve kullanımıyla ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim göreviyle akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-10.Klinik eczacılığın sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.
0
PY-11.Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
0
PY-12.Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
0
PY-13.Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.
0
PY-14.Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
0
PY-15.Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-16.Klinik eczacılık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler, birey olarak görev, hak ve sorumluluklarıyla ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY-17.Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-18.İlaçla ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-19.Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-20.Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
0
PY-21.Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
0
PY-22.Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
0
PY-23.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu