Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ TEORİ VE MODELLERİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN, Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çocuk hemşireliği teorisyenlerini ve teori/modellerini açıklamak, kullanım alanlarını anlamak, teoriler üzerine yapılan çalışmaları ve gelişimleri takip etmek ve analizlerini yapmak, teori ve modellerin günümüz koşullarına uyarlaması üzerine yaratıcı fikirler üretmek.
Dersin İçeriği Bu ders; BANDURA’nın Sosyal Öğrenme Kuramı,Giriş ve Programın Açıklanması /Konular hakkında kaynak tarama, hazırlık yapma,MERCER’in Anne Rolü Kazanma Teorisi,KOLCABA’nın Konfor Teorisi,PARSE’nin İnsan Olma Teorisi,GORDON’nun Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Teorisi,AFAF IBRAHİM MELEİS’in Geçiş Kuramı,NEUMAN’ın Sistem Teorisi,Ara Sınav,SWANSON’un Bakım Kuramı,HEİDELİSE ALS’IN Sinaktif Teorisi,LEİNİNGER’IN Transkültürel Hemşireliği,PEPLAU’IN Kişiler Arası İlişkiler Teorisi,FOWLER’in Sipirütüel gelişim kuramı Dersin dönem sonu genel değerlendirmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuk sağlığına yönelik geliştirilen teori ve modellerin önemini kavrayabilmesi 1, 10, 15, 2, 3, 4 A, B, C
Teorisyenler tarafından geliştirilen Kanıta dayalı teori ve modellerin uygulamaları konusunda bilgi ve beceri kazanabilmesi 1, 10, 12, 18, 2, 20, 3, 4, 8 A, B, C
Çocuk hemşireliği teori ve modellerini kullanarak hemşirelik bakım sürecini yönetebilmesi 1, 10, 15, 18, 2, 20, 3, 4, 8 A, B, C
Çocuk Hemşireliğinde kullanılan Kanıta dayalı Güncel teori ve modelleri bilmesi ve uygulayabilmesi 1, 10, 2, 3, 8 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 20: Bakım Planı, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 BANDURA’nın Sosyal Öğrenme Kuramı 1. Bandura, Albert. “The Role of İmitation İn Personality Development”, The Journal of Nursery Education. Vol.18, No. 3, 1963, pp.238-320. 2. Bandura, Albert ve Frederick J. McDonald. “İnfluence of Social Reinforcement and the behavior of models in shaping children’s Moral Judgment”, Journal of Abnormal And Social Psychology. Vol.67, No.3, 1963, pp.274-281. 165 3. Bandura, Albert. “Human Agency in Social Cognitive Theory”, American Psychologist. Vol.44, No.9, 1989, pp.1175-1184. 4. Bandura, Albert. “Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective”, Asian Journal of Social Psychology. Vol.2, No.1, 1999, pp.21-41. 5. Bandura, Albert. “The Self System in Reciprocal Determinism”, American Psychologist. Vol.33, No.4, 1978, pp.344-358. 6. Cüceloğlu, D. (1999). İnsan ve Davranışı, 9. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi 7. Senemoğlu, N. (2004). Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Ankara: Fersah Matbaacılık http://www.egitim.aku.edu.tr/kuramsal05.ppt (01.04.2006) 8. Tatlıoğlu, S.S, (2021). Öğrenmeye Sosyal- Bilişsel Bir Bakış: Albert Bandura, Sosyoloji notları Cilt/Volume: 5 – Sayı/Issue: 1, e-ISSN: 2618-5903
1 Giriş ve Programın Açıklanması /Konular hakkında kaynak tarama, hazırlık yapma
2 MERCER’in Anne Rolü Kazanma Teorisi 1. Oçakçı, A. F, Ecevit Alpar, Ş. (2013). Hemşirelikte Kavram, Kuram ve Model Örnekleri. 1. Baskı. İstanbul: İstanbul Tıp Kitapevi 2. Özkan, H. (2010). Annelik Kimlik Gelişimi Eğitiminin Primiparların Annelik Rolü Kazanımına ve Bebeğim Algısına Etkisi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Erzurum Atatürk Üniversitesi. 3. Mercer, R.T. (2004). “Becoming a Mother Versus Maternal Role Attainment.” Journal of Nursing Scholarship, 36 (3), 226–232 4. Bronfenbrenner, U, Ceci, S.J. (1994). “Nature-Nuture Reconceptualized in Developmental Perspective: A Bioecological Model.” Psychological Review, 101(4), 568-586. 5. Mercer, R. A. (1981). “Theoretical Framework for Studying Factors That İmpact on The Maternal Role.” Nursing Research, 30 (2), 73–77. 23. 6. Mercer, R. (1995). Becoming a Mother: Research on Maternal İdentity From Rubin To The Present. New York: Springer 7. Bahar Ç., Birsel Canan D., İlknur K. (2020). Ramona Thieme Mercer’ın Annelik Rolü Yeteneği ve Anne Olma Kuramını Anlamak: Planlanmamış Adölesan Gebelik Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(4);416-426.
3 KOLCABA’nın Konfor Teorisi 1. Kolcaba, K. (1994). A theory of holistic comfort for nursing. Journal of Advanced Nursing 19(6), 1178–1184 2. Velioğlu, P. (1999). Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. Alaş Ofset Matbaası, İstanbul 3. Kolcaba, K. (2003). Comfort Theory and Practice A vision for holistic health care and research, Springer Publishing Company, New York. 57. 4. Çınar Yücel, Ş. (2011) Kolcaba’nın Konfor Kuramı, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 27 (2): 79-88 5. Kubat, G. (2017) Cerrahi Operasyon Geçiren Hastaların Konfor Düzeyinin Değerlendirilmesi, Maltepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsi, İstanbul 6. Karadağ, A., Çalışkan. N., Baykra Göçmen. Z., (2017). Hamşirelik Teorileri ve Modelleri. Akademik Basın ve Yayıncılık,1. Baskı, İstanbul 7. Kolcaba, K. (1994). A theory of holistic comfort for nursing. Journal of Advanced Nursing 19(6), 1178–1184. 8. Kolcaba, K. (1995a). Comfort as process and product, merged in holistic nursing art. Journal of Holistic Nursing 13(2), 117– 131. 9. Kolcaba, K. (1995b). The art of comfort care. Image: Journal of Nursing Scholarship 27(4), 287–289. 10. Kolcaba K., Fisher, E. (1996). A holistic perspective on comfort care as an advanced directive. Critical Care Nursing Quarterly, 18(4), 66–78.
4 PARSE’nin İnsan Olma Teorisi 1. Rosemarıe Rızzo Parse - Nursıng Theorıst https://nursing-theory.org/nursing-theorists/Rosemarie-Rizzo-Parse.php Erişim:20.03.2021 2. Rosemarıe Rızzo Parse - Nursıng Theorıst https://nursing-theory.org/theories-and-models/parse-human-becoming-theory.php Erişim:20.03.2021 3. İnsan Olma Teorisi: Rosemarie Rizzo Parse (2011). Hemşirelik Teorileri ve Modellerine Yardımcı. Http://currentnursing.com/nursing_theory/Rosemary_Pars_Human_Becoming_Theory.html Erişim:20.03.2021 4. International Consortium of Parse Scholars. (1993). Rosemarie Rizzo Parse. Http://www.humanbecoming.org/rosemarie-rizzo-parse.php 5. Yesilot, S. B. (2016). Nursing Presence: A Theoretical Overview. Journal of Psychiatric Nursing, 94–99. https://doi.org/10.5505/phd.2016.96967 6. Korkut Bayındır, S., Biçer, S. (2019). Holistik Hemşirelik Bakımı. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4(1), 25–29. 7. Karen, L. (1995). Melnechenko. Parse's Theory of Human Becoming: A Alternative Guide to Nursing Practice for Pediatric Oncology Nurses. Journal of Pediatric Oncology Nursing, Cilt. 12, No. 3, 122-127 8. Mitchell, G. J. (2005). Childhood: More Than Memories. Nursing Science Quarterly, 18(3), 221. https://doi.org/10.1177/0894318405277520 9. Karnick, P. M. (2008). Feeling Lonely: A Parse Method Study With Children. Nursing Science Quarterly, 21(2), 156–164. https://doi.org/10.1177/0894318408314696 10. Parse, R. R. (2010). Human dignity: A humanbecoming ethical phenomenon. Nursing Science Quarterly, 23(3), 257–262. https://doi.org/10.1177/0894318410371841
5 GORDON’nun Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Teorisi 1. International Gordon Fellows Program https://www.bc.edu/content/bc-web/schools/cson/faculty-research/the-marjory-gordon-program/fellowship.html Erişim: 28.03.2021 2. Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri (FSÖ) Altında Gruplandırılmış 2018 Hemşirelik Tanıları https://medium.com/@hemsiree/hem%C5%9Firelik-tan%C4%B1lar%C4%B1-ve-bak%C4%B1m-planlar%C4%B1-3dbc1183b4e4 Erişim: 28.03.2021 3. Erdemir, F. (2012) "Hemşirelik tanıları el kitabı." Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 447-455 Hemşirelik Tanıları http://nandahemsireliktanilari.com/nanda-hemsirelik-tanilari-ve-bakim-planlari/ Erişim: 28.03.2021 4. Keleşer Koç, Z., BULUT, S., Karaman, H. (2019). Adoles I·di·yopati·k Skolyoz Tanili Hastada Fonksi·yonel Sağlik Örüntüleri· Modeli·ne Göre Hemşi·reli·k Bakımı: Olgu Sunumu. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 22(4), 319–330. https://doi.org/10.17049/ataunihem.454025 5. Kürtüncü Tanır, M., Kuğuoğlu S. (2012) Olgu Sunumu: Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)’ li Çocuğun Evde Egzersiz Programının Sürdürülmesi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 11(1) 6. Yesilot, S. B. (2016). Nursing Presence: A Theoretical Overview. Journal of Psychiatric Nursing, 94–99. https://doi.org/10.5505/phd.2016.96967
6 AFAF IBRAHİM MELEİS’in Geçiş Kuramı 1. Afaf Ibrahim Meleis https://www.nursing.upenn.edu/live/profiles/69-afaf-meleis Erişim: 30.03.2021 2. Meleis, 2010; Robert Wood Johnson Foundation Nurse Faculty Scholars http://nursefacultyscholars.org/afaf-ibrahim-meleis Erişim: 30.03.2021 3. Bekmezci H., Hamlacı Y., Özerdoğan N. (2016). Melei·s’i·n geçi·ş kuramina dayali postpartum dönemde bakim. 5(4), 101–106. 4. Im, E. (2010). Afaf Ibrahim Meleis Transition Theory (Vol. 7). United States of America: Mosby. 20. 5. Meleis, A. (2010). Transitions Theory: Middle Range and Situation Spesific Theories in Nursing Research And Practices. New York: Springer Publishing Company. 6. Körükcü, Ö., Kabukcuoğlu, K. (2014). Preterm Erken Membran Rüptürü Olan Gebelerin Anneliğe Geçişlerinin Meleis’in Geçiş Teorisine Göre İncelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(4) 7. Im E. O., & Meleis A. I. (1999). A situation-specific theory for menopausal transition of Korean immigrant women. Image: Journal of Nursing Scholarship, 31(4), 333–338. 8. Meleis, AI., Trangenstein, PA. (1994). Facilitating transitions: redefinition of the nursing mission. Nursing Outlook, 42: 255–259. 9. Beenstock, M. (2020). Transition Theory. The World Economy in Transition (Routledge Revivals), 75–113. https://doi.org/10.4324/9780203802274-8 10. Hirschman K. B., Shaid E., McCauley K., Pauly M. V., & Naylor M. D. (2015). Continuity of care: The transitional care model. Online Journal of Issues in Nursing, 20(3). 11. Naylor, M. D. (2012). Advancing high value transitional care: the central role of nursing and its leadership. Nursing administration quarterly, 36(2), 115-126.
7 NEUMAN’ın Sistem Teorisi 1. Velioğlu P. (2012). Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. Akademi Basın ve Yayıncılık, 2. Baskı. 2. Parker E M, Smith M C. Nursing Theories&Nursing Practice 2010; 3. Edition 3. Özkan S, Öztürk C. (2013). Neuman’ın Sistemler Modeli Kullanımına Bir Örnek: Pnömonili Bir Bebeğin Hemşirelik Bakımı. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(3):109-114. 4. Genç Köse B., Canan Demirbağ B. (2018). Betty Neuman Sistem Modeli, Recep Tayyip Erdoğan Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, 27(6): 434-440
8 Ara Sınav
9 SWANSON’un Bakım Kuramı 1. Wei, H., Roscigno, C. I., Swanson, K. M. (2017). Healthcare providers’ caring: Nothing is too small for parents and children hospitalized for heart surgery. Heart Lung: The Journal of Acute and Critical Care, 46(3), 166–171. doi:10.1016/j.hrtlng.2017.01.007 2. Wei, H., Roscigno, C. I., Hanson, C. C., Swanson, K. M. (2015). Families of children with congenital heart disease: A literature review. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care, 44(6), 494–511. doi:10.1016/j.hrtlng.2015.08.005 3. Miller, C. W., Wojnar, D. (2019). Breastfeeding Support Guided by Swanson's Theory of Caring. MCN, The American Journal of Maternal/Child Nursing, 44(6), 351–356. doi:10.1097/nmc.0000000000000570 4. Swanson, KM. (1991). Empirical development of a middle range theory of caring. Nursing Research. 40(3):161-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2030995 5. Swanson, KM. (1993) Nursing as informed caring for the well-being of others. J Nurs Scholarsh. 25(4):352-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8288305
10 HEİDELİSE ALS’IN Sinaktif Teorisi 1. Heidelise Als, https://www.linkedin.com/in/heidelise-als-19686052 Erişim: 03.05.2021 2. Heidelise Als, PhD Director, Neurobehavioral Infant and Child Studies Professor of Psychology, Harvard Medical School https://www.childrenshospital.org/research/researchers/a/heidelise-als Erişim: 03.05.2021 3. NIDCAP Federation International, https://nidcap.org/ Erişim: 03.05.2021 4. Als, H., Lawhon, G., Duffy, F. H., McAnulty, G. B., Gibes-Grossman, R., Blickman, J. G. (1994). Individualized developmental care for the very low birthweight preterm infant: medical and neurofunctional effects. JAMA, 272, 853–8. 5. Als, H., Lawhon, G., Brown, E., Gibes, R., Duffy, F. H., McAnulty, G. ve ark. (1986). Individualized behavioral and environmental care for the very low birth weight preterm infant at high risk for bronchopulmonary dysplasia: Neonatal intensive care unit and developmental outcome. Pediatrics, 78, 1123-1132 6. Als, H. (1982). Toward a synactive theory of development: promise for the assessment and support of infant individuality. Infant Mental Health Journal, 3(4), 229-43. 7. Als, H. (2009). Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP): New frontier for neonatal and perinatal medicine. Journal of Neonatal-Perinatal Medicine, 2, 135– 147. doi: 10.3233/NPM-2009-0061. 8. Als, H., Duffy, F. H., McAnulty, G. B., Fischer, C. B., Kosta, S., Butler, S. C. ve ark.(2011). Is the Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) effective for preterm infants with intrauterine growth restriction? Journal of Perinatology, 31(2), 130– 136. doi: 10.1038/jp.2010.81. 9. Carrier CT. (2002). "Individualized Family-Centered Developmental Care: Reflections on İmplementation" Newborn and Infant Nursing Reviews, 2 (1), 27-34. 10. McKechnie L. (2016). "Family-Integrated Care in the Neonatal Unit." Infant, 12, 79-81. 11. Çalıkuşu İncekar, M., Balcı, S. (2017). Noise In The Neonatal Intensive Care Units. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 14(2), 150–154. https://doi.org/10.5222/head.2017.150 12. Gibbins, S., Hoath, S. B., Coughlin, M., Gibbins, A. Ve Franck, L. (2008). The universe of developmental care: a new conceptual model for application in the neonatal intensive care unit. Advances in Neonatal Care, 8(3), 141-147. doi:10.1097/01.ANC.0000324337.01970.76. 13. Coughlin M., Gibbins S. ve Hoath S. (2009). Core measures for developmentally supportive care in neonatal intensive care units: theory, precedence and practice. Journal of Advanced Nursing, 65, 2239-2248. doi:10.1111/j.1365-2648.2009.05052.x 14. İncekar, M. Ç., Gözen, D. (2019). Preterm Bebeklerde Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım. Journal of Health and Sport Sciences (JHSS), 2(1), 16–21. 15. Altimier, L. ve Phillips, R. (2016). The neonatal integrative developmental care model: Advanced clinical applications of the seven core measures for neuroprotective family-centered developmental care. Newborn and Infant Nursing Reviews, 16(4), 230-244
12 LEİNİNGER’IN Transkültürel Hemşireliği 1. Nursing Theory- Madeleıne Leınınger https://nursing-theory.org/nursing-theorists/Madeleine-Leininger.php 2. Hotun Şahin, N., Onat Bayram, G. ve Avcı, D. (2009). Kültürlere duyarlı yaklaşım: transkültürel hemşirelik. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 6 (1): 2-7. 3. Falco, SM., Lobo, ML. (1995). Nursing theories: Madeleine Leininger. George JB (Ed), Norwalk: appleton and Lange, A Simon and Schuster Company 4. Öztürk, E., Öztaş, D. (2012). TranskültüreHemşi·reli·k. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 293–300. 5. Leininger, M. (2002). Culture care theory: a major contribution to advance transcultural nursing knowledge and practices. Journal of Transcultural Nursing, 13 (3):189-192. 6. Pinikahana J., Manias E., Happell. B, (2003) Transcultural nursing in Australian curricula. Nursing and Health Sciences, 5:149-154. 7. Giger, JN., Davidhizar, R. (2002). The Giger and Davidhizar transcultural assessment model. J Transcult Nurs., 13(3):185-8. 8. Purnell, L. (2002). The Purnell model for cultural competence. J Transcult Nurs., 13(3):193-6. 9. Leininger, M.M. ve McFarland, M.R. (2005). Culture care diversity and universality: a worldwide nursing theory. 2nd Edition, Boston: Jones & Bartlett Publishers. 1. Busher Betancourt, D. A. (2015). Madeleine Leininger and the transcultural theory of nursing. The Downtown Rewiev, 2 (1): 1-7. 10. Uçan, Ö., Taşçı, S., Ovayolu N. (2008). Transkültürel Hemşireliği, Nefroloji Hemflireli¤i Dergisi. 66-69 11. Tortumluoğlu, G. (2004). Transkültürel Hemşirelik ve Kültürel Bakım Modeli Örnekleri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(2), 47–57.
13 PEPLAU’IN Kişiler Arası İlişkiler Teorisi 1. Demir, K. (2021). Kişiler Arası İlişkiler Modeli’ne Temellendirilmiş Akran Zorbalığı Danışmanlık Programı’nın Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara. 2. Demir, S. (2017). Hildegard E. Peplau: Kişilerarası İlişkiler Teorisi, Karadağ A, Çalışkan N, Baykara ZÇ (Editörs). Hemşirelik Teorileri ve Modelleri. İstanbul, Vizyon Basımevi, 122-144. 3. Peplau, H E. (1992). Interpersonal Relations: A Theoretical Framework for Application in Nursing Practice, Nursing Science Quarterly, 5(1):13- 18. 4. Hildegard Peplau: Kişilerarası İlişkiler Teorisi https://hemsirelikyukseklisans.blogspot.com/2020/11/kisilerarasi-iliskiler-teorisi.html#:~:text=Hildegard%20Elizabeth%20Peplau%20(1%20Eyl%C3%BCl,Ki%C5%9Fileraras%C4%B1%20%C4%B0li%C5%9Fkiler%20Teorisi%20ile%20tan%C4%B1n%C4%B1yordu%20. Erişim:30.05.2021
14 FOWLER’in Sipirütüel gelişim kuramı Dersin dönem sonu genel değerlendirmesi 1. Özdemir, B. (2008). 13–20 Yaşları Arasında Dinî Gelişim Ve Eğitimi (James W.Fowler ‘In İnanç Gelişimi Teorisi Bağlamında Bir Araştırma ), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2. Ulu, M. (2013). James W. Fowler’e Göre İnanç ve İnancın Yapısal Modeli, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Bilimname Xxv, /2, 157-168 3. Fowler, J. W., Dell, M. L. (2016). Bebekli·kten yeti·şki·nli·ğe i·nanç aşamalari. 539–559. bilimnameXXX, 1, 539-559
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin eğitim araştırma ve uygulama alanında kritik düşünme becerilerini kullanabilme
X
0
Çocuklara yönelik bilimsel araştırma verilerini klinik ortamda hemşirelik bakımına aktarabilme
X
0
Araştırmaların bilimsel niteliğini ve kanıt düzeylerini değerlendirebilme
X
0
Kendi alanında bağımsız olarak özgün araştırmalar yapabilme.
X
0
Gelişim kuramlarına göre çocuğun gelişimini değerlendirebilme
X
0
Hemşirelik kuramlarına göre çocuk ve ailenin hemşirelik bakımını tasarlama ve yönetebilme
X
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında hemşirelik bilgisi üretmek ve geliştirmek için araştırmalar tasarlayabilme
X
0
Alanı ile ilgili geliştirdiği en az bir bilimsel makaleyi uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanına bilimsel katkı sağlayabilme.
X
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanına yönelik bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve çocuk hemşireliğine uygulayabilme
X
0
Multidisipliner ekip içerisinde, çocuk ve ailenin bakımına yönelik uzmanlık bilgi ve becerilerini kullanabilme
X
0
Çocuk sağlığına ilişkin bakım, politika ve kanıta dayalı uygulamalara katkı sağlayacak proje ve araştırmalar yapabilme
X
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine yönelik bir alandaki bilimsel yayın ve uygulamaları değerlendirerek kanıta dayalı uygulama rehberleri/kılavuzları/protokolleri geliştirebilme
X
0
Çocuk hemşireliği alanına yeni, bilimsel, uygulamaya yönelik teorik ve analitik bilgiler üretebilme
X
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanabilme
X
0
Çocuk, aile ve tolumun bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunarak bu değerlerin gelişimini destekleyebilme
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
40  
60  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 3 10 30
Proje Sunumu / Seminer 2 6 12
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu