Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SİNEMAYA GİRİŞ 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İhsan EKEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Kemal ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin sinemanın doğuşu, tekniği, estetiği, tarihsel gelişimi, popülaritesi ve günümüzdeki işlevleri hakkında çeşitli içgörüler, eleştirel ve kuramsal perspektifler kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin içerik ve yönteminin anlatılması,2. Teatral Gösterimler ve Dramaturji,3. Sinemanın(Kinematografî) Doğuşu I: Kinematograf’ın İcadı,4. Sinemanın Doğuşu II: İlk Örnekler-Deneysel Sinema,5. Teknik/Sanatsal Gelişmeler: Kültürel Bir Anlatı Aracı Olarak Sinema,6. Fransız Sineması: “VII. Sanat”,7. Auteur Yönetmenler ve Auteur Sineması,8. Film Türleri,9. Sinemada Akımlar I,10. Sinemada Akımlar II,11. II. Dünya Savaşı Sonrası Dünya Sineması: Sinemada Endüstriyelleşme (Hollywood),12. Popüler Sinema Arkeolojisi: Sanat, Propaganda, Eğlence, Tüketim Aracı ve Ticari Üretim Aracı Olarak Sinema,13. Türk Sineması ve Önde Gelen Yönetmenler,14. Teknik&Teknolojik Gelişmeler: Sinema Kültürü ve Film Yapımına Etkileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1.1.Sinema ve Kinematografın tarihsel gelişimini ve çağdaş işlevlerini kavrar.
1.2.Kinematografın temel öğelerini ayırd eder ve sınıflandırır.
2.1.Temel optik, teknik, estetik, dramatürjik nosyonlarını kavrar.
2.2.Temel kurgu kuramlarını öğrenir ve sinematografik çerçevede kullanabilir.
1. Sinematografik süreci yorumlayabilecektir.
1.3. Sinematografik süreci açıklar ve örnekler.
2. Sinema Filmi Geliştirme, Estetik ve Teknik tematiği tanımlayabilecektir. Kompozisyon ve kurgusal süreçleri tanıyacak ve ayırt edebilecektir.
2.3. Film yapım tekniğinin şematik süreçleri hakkında iç görüler kazanacaktır.
2.4. Hareketli görsel bir metni (sinema filmini) analitik bileşenlerine teknik ve estetik açıdan ayırıp yorumlayabilir, çözümleyebilir, tartışabilir ve geliştirebilir.
3. Sinema kuramı, film türleri, sinemada akımlar, dünya sineması, Türk sineması,Fransız sineması, Auteur sineması, popüler sinema hakkında kuramsal ve eleştirel değerleme ve değerlendirme yetenekleri kazanacaktır.
3.1. Başlangıcından günümüze bir sanat, propaganda, eğlence ve kapital nesnesi olarak sinemanın anlamını, dönüşümünü ve işlevlerini kavrar,anlar, anlamlandırır ve eleştirir.
3.2. Dönemsel açıdan ve geliştiği ülkeler ve yönetmenler açısından sinema hakkında içgörü kazanır.
3.3. Popüler sinemanın işlevlerini ve günümüzdeki anlamının önemini kuramsal olarak kavrar ve çeşitli yaratıcı eleştiriler getirebilir.
3.4. Kitle iletişimi ve medya açısından fotoğrafinin önemini kavrar ve özgün/eleştirel/yaratıcı metinler yaratabilir/önerebilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin içerik ve yönteminin anlatılması
2 2. Teatral Gösterimler ve Dramaturji
3 3. Sinemanın(Kinematografî) Doğuşu I: Kinematograf’ın İcadı
4 4. Sinemanın Doğuşu II: İlk Örnekler-Deneysel Sinema
5 5. Teknik/Sanatsal Gelişmeler: Kültürel Bir Anlatı Aracı Olarak Sinema
6 6. Fransız Sineması: “VII. Sanat”
7 7. Auteur Yönetmenler ve Auteur Sineması
8 8. Film Türleri
9 9. Sinemada Akımlar I
10 10. Sinemada Akımlar II
11 11. II. Dünya Savaşı Sonrası Dünya Sineması: Sinemada Endüstriyelleşme (Hollywood)
12 12. Popüler Sinema Arkeolojisi: Sanat, Propaganda, Eğlence, Tüketim Aracı ve Ticari Üretim Aracı Olarak Sinema
13 13. Türk Sineması ve Önde Gelen Yönetmenler
14 14. Teknik&Teknolojik Gelişmeler: Sinema Kültürü ve Film Yapımına Etkileri
Kaynaklar
Öğretim üyesine ait ders notları
SEKSİYON A [T] Onaran, A. Ş., (2012). Sinemaya Giriş. 1.b., İstanbul: Agora. [1] Makal, O. (1996). Fransız Sineması. Ankara: Kitle (&Oğuz Makal). [2] Lanzoni, R. F. (2015). Başlangıcından Günümüze Fransız Sineması. Çev. Ertan Yılmaz, 1.b., İstanbul: Küre. [3] Vardar, B. (2012). Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Öğeleri. 3.b., İstanbul: Beta. [4] Hayward, S. (2014). Sinemanın Temel Kavramları. 1.b., İstanbul: Es. [5] Adanır, O. (2012). Sinemada Anlam ve Anlatım. 1.b., İstanbul: Say. [6] Wollen, P. (2014). Sinemada Göstergeler ve Anlam. İstanbul: Metis. [7] Andrew, J. D. (2010). Büyük Sinema Kuramları. Çev. Zahit Atam, 1.b., İstanbul: Doruk. [8] Clarke, J. (2012). Sinema Akımlar: Sinema Dünyasını Değiştiren Filmler. Çev. Çağdaş Eylem Babaoğlu, 1.b., İstanbul: Kalkedon. [9] Blown, B. (2014). Sinemtografi: Kuram ve Uygulama. Çev. Selçuk Taylaner, 4.b., İstanbul: Hil. [10] Atayman, V., Çetinkaya, T. (2016). Popüler Sinemanın Mitolojisi. 1.b., İstanbul: Ayrıntı. [11] Ranciére, J. (2016). Sinematografik Masal. Çev.Tacettin Ertuğrul, 1.b.. İstanbul: Küre [12] Sekmeç, A. C. (2014). Türk Sinemasında Görüntü Yönetmenleri 1914-2014. 1.b., Antalya: 51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Yayını, ANSET Özel Sağlık ve Kültür İnş. Tic. Ltd. Şti. [13] Kaplan, F. N., Ünal Terek, G. (2011). Bilim Kurgu Sinemasını Okumak: Göstergebilimsel Yaklaşım. 1.b., İstanbul: Derin. [14] Türkoğlu, N., Öztürk, M., Aymaz G. [Yay. Haz.] (2014). Kentte Sinema Sinemada Kent. 1.b., İstanbul: Pales [15]Gabbard, G. O., Gabbard, K. (2014). Psikiyatri ve Sinema. Çev. Yusud Eradam, Esad Satılmışoğlu, 4.b., İstanbul: Okuyan Us. [16] Schnitzer, L. L., Martin, M. (2003). Devrim Sineması. 1.b., İstanbul: Agora. [17] Clark, T. (2011). Sanat ve Propaganda: Kitle Kültürü Çağında Politik İmge. Çev. Esin Hoşsucu, 2.b., İstanbul: Ayrıntı. SEKSİYON B [1] Bazin, G. (2015). Sanat Târihi: Sanatın İlk Örneklerinden Günümüze, 1.b., Kabalcı Yay., İstanbul. [2] Gombrich, E. H. (1995), Story of Art, 16th. Ed., NewYork: Phaidon. [3] France, Farago (2011). Sanat, 2.b., DoğuBatı Yay., Ankara. [4] SakızlıOhannesPaşa, Yay. Haz. KahramanBostancı (2005). Güzel Sanatlar Tarihine Giriş, Hece Yay., Ankara. [5] Freud, S. (1999). Sanat ve Edebiyat, 1.b., Payel Yay., İstanbul. [6] Kandinsky, W. (2013). Sanatta Ruhsallık Üzerine, 1.b., Altıikikırkbeş Yay., Istanbul. [7] Clark, T. (2011). Sanat ve Propaganda, 2.b., Ayrıntı Yay., İstanbul. [8] Türkdoğan, Tansel (2014). Sanat Kültür Politika: Modernizm Sonrası Tartışmalar, 1.b., Nobel Yay., İstanbul. [9] Aykut, Aygül (2012). Sanat Eğitiminde Estetik, 1.b., Hayalperest Yay., İstanbul. [10] Eroğlu, Özkan (2013). Bir Resme Nasıl Bakmalıyız, 1.b., Tekhne Yay., İstanbul. [11] Sartori, G. (2004). Görmenin İktidarı, 1.b., Karakutu Yay., İstanbul. [12] Berger, J. (2016). Görme Biçimleri, Metis Yay, İstanbul. [13] Zeytinoğlu, E., Akay, A. (2013). Pisuarın Bir Dekonstrüksiyonu, 1.b., Minör Yay., İstanbul. [14] Turani, A. (2015). Sanat Terimleri Sözlüğü, 16.b.,Remzi Kitavbevi, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 1 25 25
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 4 1 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 34 34
Performans Görevi, Bakım Planı 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu