Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RADYO TV SİNEMANIN TEKNİK TEMELLERİ 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler İlk iki yarı yıl için RTS lisans öğrencileri için seçmeli ders tanımlı değildir.
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Kemal ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin sinema, radio ve televizyonun doğuşu, tekniği, estetiği, tarihsel gelişimi, popülaritesi ve günümüzdeki işlevleri hakkında çeşitli içgörüler, eleştirel&yaratıcı perspektifle, pratik ve kuramsal yetiler kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler; 1. Radyografik, Sinematografik, TV Yayın süreclerini yorumlayabilecektir. 1.1. Kinematografın, Radyonun, TV Aygıtının tarihsel gelişimini, teknik yapılarını ve tekniğini kavrar. 1.2. Kinematografın/Kameranın, Radyo-TV Aygıtı ve alıcı verici istasyonların temel öğelerini ayırd eder ve sınıflandırır. 1.3. Audio-Visual (Görsel-İşitsel) yayın süreci ve audio-vizüel metin yaratım sürecini açıklar ve örnekler. 2. Program yapımında estetik ve teknik tematiği tanımlayabilecektir. Kompozisyon ve kurgusal süreçleri tanıyacak ve ayırt edebilecektir. 2.1.Temel optik, teknik, estetik, dramatürjik nosyonlarını kavrar. 2.2.Temel prodüksiyon ve program yapım süreçlerini öğrenir ve yaratıcı çerçevede kullanabilir. 2.3. Program dizayn şematik süreçleri hakkında içgörüler kazanacaktır. 2.4. Hareketli görsel-işitsel bir metni analitik bileşenlerine teknik ve estetik açıdan ayırıp yorumlayabilir, çözümleyebilir, tartışabilir ve geliştirebilir. 3. Audio-visual kurgu, dramatürji, tematik, kompozisyon, syntax, mizansen hakkında kuramsal ve eleştirel değerleme ve değerlendirme yetenekleri kazanacaktır. Anten kuramı, yayıncılık (broadcasting),prodüksiyon, postprodüksiyon tekniklerini anahatlarıyla kavrayacak, öğrenecek ve uygulayabilir olacaktır. 3.1. Anten kuramı hakkında içgörü kazanır. 3.2. Program yapım tekniklerini öğrenir ve uygular. 3.3. Başlangıcından günümüze bir sanat, propaganda, eğlence, haber verme-bilgilendirme ve kapital nesnesi olarak sinema, Radyo ve Televizyonun anlamını, dönüşümünü ve işlevlerini kavrar,anlar, anlamlandırır ve eleştirir. 3.4. Kitle iletişimi ve medya açısından Radyo TV ve Sinemanın, yeni medya ve sosyal medyaya rağmen günümüzde hala en temel iletişim ve güdüleme aracı olmaya devam ettiklerini kavrar ve bu mecrada özgün/eleştirel/yaratıcı metinler yaratabilir/önerebilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
Kaynaklar
[1] Vardar, B. (2012). Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Öğeleri. 3.b., İstanbul: Beta. [2] Kars, N. (2012). Televizyon Programı Yapalım Herkes İzlesin. 1.b., İstanbul: Derin [3] Bay, N. (2007). Radyo ve Televizyon Yayıncılığı. 1.b., İstanbul: NKM [4] Schnitzer, L. L., Martin, M. (2003). Devrim Sineması. 1.b., İstanbul: Agora. [5] Clark, T. (2011). Sanat ve Propaganda: Kitle Kültürü Çağında Politik İmge. Çev. Esin Hoşsucu, 2.b., İstanbul: Ayrıntı. [6] Makal, O. (1996). Fransız Sineması. Anakara: Kitle (&Oğuz Makal). [7] Lanzoni, R. F. (2015). Başlangıcından Günümüze Fransız Sineması. Çev. Ertan Yılmaz, 1.b., İstanbul: Küre. [8] Adanır, O. (2012). Sinemada Anlam ve Anlatım. 1.b., İstanbul: Say. [9] Wollen, P. (2014). Sinemada Göstergeler ve Anlam. İstanbul: Metis. [10] Clarke, J. (2012). Sinema Akımlar: Sinema Dünyasını Değiştiren Filmler. Çev. Çağdaş Eylem Babaoğlu, 1.b., İstanbul: Kalkedon. [11] Blown, B. (2014). Sinemtografi: Kuram ve Uygulama. Çev. Selçuk Taylaner, 4.b., İstanbul: Hil. [12] Atayman, V., Çetinkaya, T. (2016). Popüler Sinemanın Mitolojisi. 1.b., İstanbul: Ayrıntı. [13] Ranciére, J. (2016). Sinematografik Masal. Çev.Tacettin Ertuğrul, 1.b.. İstanbul: Küre [14] http://www.crystalradio.net/crystalplans/index.shtml
Öğretim üyesine ait ders notları, Studio

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
X
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 3 1 3
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 15 45
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 5 10
Proje Sunumu / Seminer 1 15 15
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 4 8
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 178
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu