Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KENTSEL ULAŞIM PLANLAMASI 2+2 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU
Dersi Verenler Doç.Dr. Esin Özlem AKTUĞLU AKTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı ulaşım disiplinini tanıtmak, temel bilgileri, kavramları, kentsel ulaşım planlamasının temel esasları ve süreci hakkındaki ön bilgileri, güncel sorunları, yaklaşım ve çözüm önerilerini ilgili alanlarla ilişki kurarak irdelemektir. Bu süreçte; öğrencilerin bilgi sahibi olmalarının yanı sıra mevcut ulaşım sistemi konusunda yorum yapabilme, karar alma ve çözüm önerileri geliştirebilmeleri hedeflenmektedir. Kullanıcı kitlesine bağlı olarak standartların nasıl yorumlanacağı tartışılacaktır. Ders; üst ölçekten başlayarak, ulaştırma, ulaştırma sistemi, ögeleri ve nitelikleri hakkında temel kavram ve ilkeleri, kent içi seyahat özellikleri, ulaşım planlaması tanımı, içeriği, karar alma, talep ve destek analizlerini, ulaşım kararlarının (politika ve ekonomi açısından) kentlerdeki arazi kullanımında yer seçim kararlarına etkilerini ve yenilikçi ulaşım sistemlerini kapsamaktadır. Bilgilenme sürecinde eş zamanlı olarak uygulama ve çözüm arayışları tartışılacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma ve Dersin tanıtımı / Dersin Temel Kavramları / Ulaşım Sorunları ,Ulaşımın Tarihsel Gelişimi,Sürdürülebilirlik ve Ulaşım İlişkisi, Ulaşım Yerleşme İlişkisi,Yol Kademelenmesi,Toplu Taşıma Sistemleri ,Ara Sınav/ Güzergâh ve Durak Tasarımı, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planlaması , Dört Aşamalı Ulaşım Modeli (yolculuk yaratımı, dağılımı, türel ayrım ve ataması ,Kentsel Ulaşım Politikaları ,Kavşaklar,Otoparklar, Yaya ve Bisiklet Yolları,Geleceğin Akıllı ve Yenilikçi Ulaşım Sistemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 12, 14, 15, 22, 8 A, B, C, D, E, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 22: probleme dayalı öğrenme, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Dersin tanıtımı / Dersin Temel Kavramları / Ulaşım Sorunları
2 Ulaşımın Tarihsel Gelişimi
3 Sürdürülebilirlik ve Ulaşım İlişkisi
3 Ulaşım Yerleşme İlişkisi
5 Yol Kademelenmesi
6 Toplu Taşıma Sistemleri
7 Ara Sınav/ Güzergâh ve Durak Tasarımı
8 Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planlaması
9 Dört Aşamalı Ulaşım Modeli (yolculuk yaratımı, dağılımı, türel ayrım ve ataması
10 Kentsel Ulaşım Politikaları
11 Kavşaklar
12 Otoparklar
13 Yaya ve Bisiklet Yolları
14 Geleceğin Akıllı ve Yenilikçi Ulaşım Sistemleri
Kaynaklar
Abbott, D., “The Future of Transport”, http://www.udg.org.uk/ej/udq/70/nws&event.html Ausubel, J.H., Marchetti, C., (2001), “The Evolution of Transport”, The Industrial Phycicist April/May 2001, pp. 20-24, http://www.aip.org/tip/INPHFA/vol-7/iss-2/p20.pdf. Aysan Buldurur, M. (2018) Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım, Birsen Yayınevi, İstanbul. Banister, D., (2005), Unsustainable Transport – City transport in the new century, Routledge, Oxfordshire, UK. Black, A., (1995), Urban Mass Transportation Planning, McGraw-Hill, USA. Çınar, T., (2003), “Ülkemizde Ulaştırma Sistemi ve Dünya Ulaşım Sistemindeki Gelişmeler”, TMMOB Ulaştırma Politikaları Kongresi 16-17 Ekim 2003 Ankara, Maya Basın Yayın, İstanbul, ss. 13-18. Dittmar, H., Ohland, G. (2004), The New Transit Town : Best Practices In Transit-Oriented Development, Island Press, Washington, DC. Docherty, I., Shaw, J., ed., (2004, first publ. 2003), A New Deal for Transport?, Blackwell, Oxford. Evren, G., (2002), Demiryolu, Birsen Yayınevi, İstanbul. Gifford, J., L. , Gifford, J. L. (2003), Flexible Urban Transportation, Pergamon, Amsterdam, Boston. Girardet, H., (2004), “Transport and the City”, Cities People Planet – Liveable Cities For A Sustainable World, Wiley-Academy, England ss. 131-152. Grava, S. (2003), Urban Transportation Systems: Choices for Communities, McGraw-Hill, New York. Gülgeç, İ., (1998), Ulaşım Planlaması, Özsan Matbaa, Ankara. Hall, T., (2003), “Car-ceral Cities: Social Geographies of Everyday Urban Mobility”, Urban Futures, (ed. Malcolm Miles and Tim Hall), Routledge, London, ss. 92-105. Hanson S., Giuliano G., ed. (2004), The Geography Of Urban Transportation, The Guilford Press, New York. İlter, İ., (1995), Türkiye Karayollarının Tarihsel Gelişimi, İnşaat Müh. Odası, İstanbul. Keskin, A., (1985), “Ulaşım”, Şehircilik, İTÜ Matbaası, İstanbul, ss. 259-276. Kılınçaslan, T., (2012), “Kentsel Ulaşım”, Ninova Yayınları, ISBN 978-605-88444-3-8, İstanbul Kulash, W. M. (2001), Residential Streets, ULI, the Urban Land Institute, Washington, D.C. Marshall, S. (2004), Streets and Patterns, Spon Press, London, New York. Rodrigue, J.-P., (2003), “Transport Geography, Chapter 6: Urban Transportation”, Hofstra University, Dept. of Economics & Geography, http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch6en/ch6menu.html Rogers, R., (1999), Towards an Urban Renaissace, the Urban Task Force, E&FN Spon, UK. Roger, L. K., ed. (2007), Cities And Cars: A Handbook of Best Practices, McFarland & Co., Jefferson, N.C. Ryser, J., (2000), “Future Cities”, Urban Design, January 2000/Issue 73. Steiner, F. R., Butler, K. (2007), Planning and Urban Design Standards, American Planning Association, J. Wiley & Sons. Tekeli, İ., (1992), “Yüzelli Yılda Toplu Ulaşım”, İstanbul Sayı:2 Temmuz 1992, ss. 18-27. Tekeli, İ., (2010), “İstanbul ve Ankara için Kentiçi Ulaşım Yazıları”, Tarih Vakfı, İstanbul. Vuchic, V. R. (1999), Transportation for Livable Cities, Center for Urban Policy Research, USA. Vuchic, V. R. (2005), Urban Transit: Operations, Planning and Economics, J. Wiley & Sons, Hoboken. Vuchic, V. R. (2007), Urban Transit Systems and Technology, John Wiley and Sons.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
TASARIM ( Bilgi- Kuramsal- Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
0
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
0
TASARIM (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilmek
0
TASARIM (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
0
TASARIM (Yetkinlikler, İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
0
TASARIM (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunma
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlik- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlik- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR ( Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanıma ve uygulama becerisi
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler-Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi, alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme, kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
0
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu