Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KENTSEL TASARIM STÜDYOSU III 2+6 5 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU, Doç.Dr. Ebru ERBAŞ GÜRLER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kentsel ölçekte özellikle yeni yerleşimlerde karmaşık tasarım problemlerine yönelik çözüm üretilmesi, kentsel içerikte bireysel alandan kamusal alana kadar değişen farklı ölçeklerde farklı temalarla şekillenen fiziksel kurgunun geliştirilmesi adına fikirler üretilmesi, yapısal ve bitkisel tasarımın geliştirilmesine yönelik karmaşık tasarım problemlerinin ele alınması ve çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Ders, günümüz kentinin çok katmanlı ve sorunlu yapısı bağlamında yerleşmeleri, gerek yapısal ve doğal gerekse sosyo-ekonomik tüm dinamikleri ile değerlendirebilen, sistematik, yere özgü ve farklı ölçek yelpazelerinde açılımları olan peyzaj ve kentsel tasarım stratejileri, çözümleri ve detayların geliştirilmesini içermektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Proje konusunun verilmesi, arazi gezisi,Proje alanına yönelik analiz çalışmaları, mevcut durum tespiti, yakın çevre ile ilişkiler, analiz ve sentez çalışmaları. Potansiyel ve sorunların belirlenmesi, yeşil sistem analizi (eskiz ve diyagramlar),Proje alanına yönelik kavramsal şemanın geliştirilmesi, kavramsal şemaların ve önerilerin geliştirilmesi, tasarım stratejilerinin belirlenmesi. (Eskiz, diyagram, kolaj, 3 boyutlu ifadeler) ,Proje alanına yönelik kavramsal şemanın geliştirilmesi, 1/1000 plan, kesit, eskizler, 3 boyutlu ifadeler,Fikir projesi teslimi, 1/1000 plan, kesit, eskizler, 3 boyutlu ifadeler,Fiziksel kurgunun geliştirilmesi, 1/500 plan, kesit, 3 boyutlu ifadeler, eskizler, kolaj, maket,Fiziksel kurgunun geliştirilmesi, genel plantasyon kararları, 1/500 plan,kesit, 3 boyutlu ifadeler, eskizleri kolaj, maket,Ön (avan) proje sunum teknikleri , görsel temsiliyet (1/1500 plan. kesit. skeç. 3 boyutlu ifadeler. kolaj .maket),Ara teslim ve jüri (1/1000 fikir projesi. 1/1000-1/500 avan proje. plan. kesit. 3 boyutlu görseller. kolaj. diyagramlar. maket.),Uygulama projesi ölçeğine geçiş (1/200 yapısal çözümler, plan. kesit. skeç. 3 boyutlu ifadeler) ,Uygulama projesi ölçeği (1/200 plantasyon kararları. plan. kesit. 3 boyutlu ifadeler. kolaj. maket),Uygulama projesi sunum teknikleri (1/200 plan. kesit. Maket) Detay Ölçeğine geçiş (konstrüksiyon detayları, sistem detayları, 1/100.1/50. 1/20 plan, kesit, maket ) ,Projenin detaylandırılması (konstrüksiyon detayları, sistem detayları, 1/100.1/50. 1/20 plan, kesit, maket ),Final Jürisi (1/200 ölçekli uygulama planı, detaylar, plantasyon kesitler, kolaj ve 3 boyutlu görseller, maket); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Proje konusunun verilmesi, arazi gezisi
2 Proje alanına yönelik analiz çalışmaları, mevcut durum tespiti, yakın çevre ile ilişkiler, analiz ve sentez çalışmaları. Potansiyel ve sorunların belirlenmesi, yeşil sistem analizi (eskiz ve diyagramlar)
3 Proje alanına yönelik kavramsal şemanın geliştirilmesi, kavramsal şemaların ve önerilerin geliştirilmesi, tasarım stratejilerinin belirlenmesi. (Eskiz, diyagram, kolaj, 3 boyutlu ifadeler)
4 Proje alanına yönelik kavramsal şemanın geliştirilmesi, 1/1000 plan, kesit, eskizler, 3 boyutlu ifadeler
5 Fikir projesi teslimi, 1/1000 plan, kesit, eskizler, 3 boyutlu ifadeler
6 Fiziksel kurgunun geliştirilmesi, 1/500 plan, kesit, 3 boyutlu ifadeler, eskizler, kolaj, maket
7 Fiziksel kurgunun geliştirilmesi, genel plantasyon kararları, 1/500 plan,kesit, 3 boyutlu ifadeler, eskizleri kolaj, maket
8 Ön (avan) proje sunum teknikleri , görsel temsiliyet (1/1500 plan. kesit. skeç. 3 boyutlu ifadeler. kolaj .maket)
9 Ara teslim ve jüri (1/1000 fikir projesi. 1/1000-1/500 avan proje. plan. kesit. 3 boyutlu görseller. kolaj. diyagramlar. maket.)
10 Uygulama projesi ölçeğine geçiş (1/200 yapısal çözümler, plan. kesit. skeç. 3 boyutlu ifadeler)
11 Uygulama projesi ölçeği (1/200 plantasyon kararları. plan. kesit. 3 boyutlu ifadeler. kolaj. maket)
12 Uygulama projesi sunum teknikleri (1/200 plan. kesit. Maket) Detay Ölçeğine geçiş (konstrüksiyon detayları, sistem detayları, 1/100.1/50. 1/20 plan, kesit, maket )
13 Projenin detaylandırılması (konstrüksiyon detayları, sistem detayları, 1/100.1/50. 1/20 plan, kesit, maket )
14 Final Jürisi (1/200 ölçekli uygulama planı, detaylar, plantasyon kesitler, kolaj ve 3 boyutlu görseller, maket)
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
TASARIM ( Bilgi- Kuramsal- Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
0
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
0
TASARIM (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilmek
0
TASARIM (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
0
TASARIM (Yetkinlikler, İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
0
TASARIM (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunma
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlik- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlik- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR ( Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanıma ve uygulama becerisi
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler-Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi, alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme, kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
0
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu