Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KENTSEL KAVRAMLARA GİRİŞ 2+0 2 2
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 1. Var olan yerleşme sistemi içinde, yerleşmenin özelliğine bağlı olarak konut, sanayi, yeşil, merkezler, kamu tesis gibi işlev alanlarının belirlenerek, hukuki, sosyal, fiziki, ekonomik, politik problemlerin belirlenmesi ve tartışılması 2. Uygun ölçeklerde gelişme dinamiklerini etkileyebilecek özel fonksiyon alanlarının günün koşullarına ve dinamiklerine bağlı olarak organizasyonu 3. Gelişimine yönelik tasarım kurgusunun ortaya konması 4. Planlama süreç, strateji, yaklaşım ve yöntemlerin açıklanması, dersi temel amaçlarını oluşturur.
Dersin İçeriği Bu ders; 3194 Sayılı İmar Kanunun Yasal Çerçevesi; Plan İçerik, Ölçek ve Uygulamaları, Kavramsal İlişkileri ve Yasal Sınırlayıcıları,Plan Çeşitleri: Geniş Kapsamlı Planlama, Eylem Planlaması, Stratejik Planlama,Planlama Alanları ve İşlev Bölgeleri: Konut, Çalışma, Ulaşım, Yeşil, Kamusal Tesis Alanlarının Dağılımı, Planlama Kriterleri, Çevre İlişkileri,Yerleşme Alanları Planlama İlkeleri: Yapı nizamları, yapı ve kullanım yoğunlukları, yapılaşma katsayıları, ulaşım sistemi ve yapısal tasarım ,Sanayi Alanları Planlama İlkeleri: Küçük sanayi ve organize sanayi yapılaşma ve ulaşım esasları, çevre kontrol-uyum kriterleri ve tasarım yaklaşımları, sosyal donatı ve servis alan düzenlemeleri,Yeşil Alanlar Planlama İlkeleri: Yerleşme birimleri paralelinde kademeli yerleşme, park ve yeşil alanları, tampon ve koruyucu yeşil alanlar,Ara Sınav,Ticaret Alanları Planlama İlkeleri: Merkez donatıları, kademeli ticaret üniteleri, ticaret fonksiyonları ve dağılımı, diğer fonksiyonel alanlar ile ilişkileri,Kamusal Tesis Alanları Planlama İlkeleri: Sağlık, güvenlik, eğitim, spor yapıları, kültürel ve sosyal tesisler, servisler ve hizmet alanları tasarımı, büyüklük ve dağılımı, çevre ilişkileri,Ulaşım Alanları Planlama İlkeleri: Ulaşım sistemleri ve çeşitlenmesi, taşıt ulaşım kademelenmesi, eğime uygun ulaşım kararları, yol en kesitleri, boy kesitleri, otopark tasarımı, kavşak çözümlemesi, yol kaplamaları ve yönlendirici elemanları,Servis Sektör Alanları Planlama İlkeleri: Konaklama, misafirhane, yeşil açık alanlar ve ortak kullanım mekânları tasarım ve dağılımı, yer seçim kriterleri,500 Kişilik Bir Yerleşme Tasarımı Uygulaması,Ödevler Üzerinden Eleştirel Değerlendirme ve Tartışma,Final: Maket Teslimi, Eleştirel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Plan yapımı ve politika uygulamasının yönetsel, yasal ve politik yönlerini öğrenme yeteneği 2. Mevcut durum ve uygulamaları anlayabilme becerisi 3. Şehirsel alanlarda sosyal güvenliği yönlendirebilecek işlevler arası ilişkiler sistemini kurgulayabilme, fiziksel mekân organizasyonu oluşturabilme ve güvenli mekânları gerçekleştirmeye yönelik araçları tanımlayabilme yetisi 4. Yerleşmelerde sistemler, standartlar ve ihtiyaçlara yönelik hizmet alanları, teknik altyapı alanları organizasyonunu belirleme ve bu alanlara yönelik alan tahsisi ve tasarımı geliştirme becerisi kazandırır. 1, 2, 3, 4 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 3194 Sayılı İmar Kanunun Yasal Çerçevesi; Plan İçerik, Ölçek ve Uygulamaları, Kavramsal İlişkileri ve Yasal Sınırlayıcıları
2 Plan Çeşitleri: Geniş Kapsamlı Planlama, Eylem Planlaması, Stratejik Planlama
3 Planlama Alanları ve İşlev Bölgeleri: Konut, Çalışma, Ulaşım, Yeşil, Kamusal Tesis Alanlarının Dağılımı, Planlama Kriterleri, Çevre İlişkileri
4 Yerleşme Alanları Planlama İlkeleri: Yapı nizamları, yapı ve kullanım yoğunlukları, yapılaşma katsayıları, ulaşım sistemi ve yapısal tasarım
5 Sanayi Alanları Planlama İlkeleri: Küçük sanayi ve organize sanayi yapılaşma ve ulaşım esasları, çevre kontrol-uyum kriterleri ve tasarım yaklaşımları, sosyal donatı ve servis alan düzenlemeleri
6 Yeşil Alanlar Planlama İlkeleri: Yerleşme birimleri paralelinde kademeli yerleşme, park ve yeşil alanları, tampon ve koruyucu yeşil alanlar
7 Ara Sınav
8 Ticaret Alanları Planlama İlkeleri: Merkez donatıları, kademeli ticaret üniteleri, ticaret fonksiyonları ve dağılımı, diğer fonksiyonel alanlar ile ilişkileri
9 Kamusal Tesis Alanları Planlama İlkeleri: Sağlık, güvenlik, eğitim, spor yapıları, kültürel ve sosyal tesisler, servisler ve hizmet alanları tasarımı, büyüklük ve dağılımı, çevre ilişkileri
10 Ulaşım Alanları Planlama İlkeleri: Ulaşım sistemleri ve çeşitlenmesi, taşıt ulaşım kademelenmesi, eğime uygun ulaşım kararları, yol en kesitleri, boy kesitleri, otopark tasarımı, kavşak çözümlemesi, yol kaplamaları ve yönlendirici elemanları
11 Servis Sektör Alanları Planlama İlkeleri: Konaklama, misafirhane, yeşil açık alanlar ve ortak kullanım mekânları tasarım ve dağılımı, yer seçim kriterleri
12 500 Kişilik Bir Yerleşme Tasarımı Uygulaması
13 Ödevler Üzerinden Eleştirel Değerlendirme ve Tartışma
14 Final: Maket Teslimi, Eleştirel Değerlendirme
Kaynaklar
1. Frestone, R. (2000) Urban Planning in a Changing World:The 20.Century Experience, Routledge Publish. 2. Giritlioğlu, C. (1998) Şehirsel Mekân Öğeleri, İTÜ. 3. Kostof, S. (1991) The City Shaped, Thames and Huston Ltd. 4. Lozano E. (1990) Community design and culture of the cities, Cambridge University Press. 5. Spreiregen, P. D. (1965) Urban Design: the architecture of towns and cities, McGraw Hill. 6. R.Raci Bademli (2005) Kentsel planlama ve tasarım öğrencilerine notlar, TMMOB. 7. George Benz (1970) Elements of urban form, McGraw-Hill. 8. L. Gehl, L. Gemzoe (2001) New city spaces, Danish Architectural Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
TASARIM ( Bilgi- Kuramsal- Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
0
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
0
TASARIM (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilmek
X
0
TASARIM (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
X
0
TASARIM (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunma
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlik- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlik- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR ( Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanıma ve uygulama becerisi
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler-Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi, alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme, kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
X
0
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 5 1 5
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 4 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 65
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu