Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KENTSEL TASARIMIN TEMELLERİ 2+4 4 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Mine DİKBAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bölüm öğrencilerine bu ders ile morfolojik, sosyal, algısal, görsel, işlevsel, kültürel yönlendiriciler çerçevesinde kentsel tasarım disiplinini tanıtmak, bu alandaki temel kavramları, konuları, ilkeleri ve farklı yaklaşımları aktarmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanıtımı ve tanışma, alan gezisi hakkında bilgilendirmeler,Mekân/kentsel mekân kavramları, kentsel tasarım kavramının gelişimi ve diğer mekânsal bilimler ile olan ilişkiler; Verilerin temin edilmesi- Alan Gezisi,Kentsel doku kavramı ve bileşenleri; Kentsel doku analizleri,Kent kimliği ve kentsel imaj öğeleri; Kentsel imaj analizi,İnsan–mekan etkileşimi kapsamında temel davranış kuramları; Diğer mekansal analizler ,Mekansal algı türleri; görsel, işitsel, kokusal, dokunsal, sezgisel algılama ile Gestalt kuramı ve ilkeleri; Diğer mekansal analizler ,Biçim ve mekânsal organizasyon bağlamında işlev, ölçek, oran faktörler ve diğer estetik değerler; Diğer Mekansal Analizler ,Ara Sınav, Sentez,Kentsel tasarım ilkeleri; doku, renk, ışık, gölge, uyum, zıtlık, denge, devamlılık/tekrar, değişim, simetri, asimetrik denge, aks, egemen, anıt ögeler; Öneri ve yaklaşım ,Kentsel tasarım ve çevresel faktörleri; doğal, coğrafi, topografik, jeolojik, meteorolojik koşullar, ekolojik kentsel tasarım; Tasarım Uygulaması,Kentsel mekan dokusu ile ilgili diğer ögeler; kent mobilyaları, zemin malzemeleri ve diğer elemanlar; Tasarım Uygulaması,Kentsel mekânı oluşturan biçimlerden sokak ve meydan tasarımı; örneklerle ve uygulama pratikleri-I; Tasarım Uygulaması,Kentsel mekânı oluşturan biçimlerden sokak ve meydan tasarımı; örneklerle ve uygulama pratikleri-II; Tasarım Uygulaması,Öğrenci Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kentsel tasarımın çok disiplinli yapısının anlaşılması, 2. Kent dokusunu ve imajını oluşturan ögelerin öğrenilmesi, 3. Kentsel mekan ve insan ilişkisinin anlaşılması, 4. Yaratıcı düşünme ve değerlendirme becerisinin geliştirilmesi, 5. Kavramsallaştırma ve sembollerle ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi, 6. Tasarım yeteneklerinin geliştirilmesi. 1, 10, 14, 2, 3, 4 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve tanışma, alan gezisi hakkında bilgilendirmeler
2 Mekân/kentsel mekân kavramları, kentsel tasarım kavramının gelişimi ve diğer mekânsal bilimler ile olan ilişkiler; Verilerin temin edilmesi- Alan Gezisi
3 Kentsel doku kavramı ve bileşenleri; Kentsel doku analizleri
4 Kent kimliği ve kentsel imaj öğeleri; Kentsel imaj analizi
5 İnsan–mekan etkileşimi kapsamında temel davranış kuramları; Diğer mekansal analizler
6 Mekansal algı türleri; görsel, işitsel, kokusal, dokunsal, sezgisel algılama ile Gestalt kuramı ve ilkeleri; Diğer mekansal analizler
7 Biçim ve mekânsal organizasyon bağlamında işlev, ölçek, oran faktörler ve diğer estetik değerler; Diğer Mekansal Analizler
8 Ara Sınav, Sentez
9 Kentsel tasarım ilkeleri; doku, renk, ışık, gölge, uyum, zıtlık, denge, devamlılık/tekrar, değişim, simetri, asimetrik denge, aks, egemen, anıt ögeler; Öneri ve yaklaşım
10 Kentsel tasarım ve çevresel faktörleri; doğal, coğrafi, topografik, jeolojik, meteorolojik koşullar, ekolojik kentsel tasarım; Tasarım Uygulaması
11 Kentsel mekan dokusu ile ilgili diğer ögeler; kent mobilyaları, zemin malzemeleri ve diğer elemanlar; Tasarım Uygulaması
12 Kentsel mekânı oluşturan biçimlerden sokak ve meydan tasarımı; örneklerle ve uygulama pratikleri-I; Tasarım Uygulaması
13 Kentsel mekânı oluşturan biçimlerden sokak ve meydan tasarımı; örneklerle ve uygulama pratikleri-II; Tasarım Uygulaması
14 Öğrenci Sunumları
Kaynaklar
Alexander C., et al., (1987), A New Theory Of Urban Design, Oxford University Press, New York. Bacon, E. N., (1969), Design of Cities, Cambridge - Massachusetts: MIT Press. Bademli, R. R., (2005), Kentsel Planlama ve Tasarım Öğrencilerine Notlar, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara. Carmona, M., & Tiesdell, S. (2007). Urban Design Reader, Oxford. Cliff, M., (1992), Urban Design: Street and Square, Oxford. Gehl, J., (1987), Life Between Buildings, New York: Van Nostrand Reinhold. Giritlioğlu, C., (1991), Şehirsel Mekân Öğeleri ve Tasarım, İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul. Greed, C., Marion R., (1998), Introducing Urban Design: Interventions and Responses, London. Kostof, S., (1991), The City Assembled, The Elements Of Urban Form Through History, London. Kostof, S., (1992), The City Shaped, Urban Patterns and Meaning Through History, London, Bulfinch Press.3 Krier, R., (1984), Urban Space, London: Academy Editions. Lynch, K., (1962), The Image of the City, Cambridge - Massachusetts: MIT Press. Lynch, K., (1989), Good City Form, Cambridge - Massachusetts: MIT Press. Madanipour, A. (2004). Design of Urban Space: An Inquiry into Socio-spatial Process. Ann Arbor, Mi: UMI. Morval, J., (1985), Çevre Psikolojisine Giriş, (N. Bilgin, çev.), Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir. Spreiregen, P. D., (1965), Urban Design: The Architecture of Towns and Cities, McGraw-Hill. Trancik, R. (1986), Finding Lost Space: Theories of Urban Design. New York: Van Nostrand Reinhold. Webb, M., (1990), The City Square, London: Thames and Hudson. Zucker, P. (1959). Town and Square. New York: Colombia University Press

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
TASARIM ( Bilgi- Kuramsal- Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
0
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
0
TASARIM (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilmek
X
0
TASARIM (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
X
0
TASARIM (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunma
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlik- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlik- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR ( Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanıma ve uygulama becerisi
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler-Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi, alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme, kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
X
0
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 6 84
Rehberli Problem Çözme 8 4 32
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 10 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu