Kurucu'dan
Yazdır

Askerlik İşlemleri

Askerlik İşlemleri 1111 sayılı kanun uyarınca Öğrenci İşleri Birimi Tarafından Yürütülmektedir.


ÖNLİSANS / LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ASKERLİK İŞLEMLERİ

 • Öğrencilerin askerlikleri 1111 sayılı askerlik kanunun 35/C maddesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde ertelenmektedir. 
    ( http://www.asal.msb.gov.tr  )

  MADDE 35 C-  Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri, 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir.

  Askerlik tecil işlemleri öğrencinin önlisans / lisans programına kayıt yaptırmasından itibaren okulun azami süresi dikkate alınır. EK-C2 belgesi düzenlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından   öğrencilerin kayıt  tarihlerini takip eden iki ay içerisinde ilgili  askerlik şubelerine gönderilir.  Bu işlem öğrencinin öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere yapılır.

  MADDE 36- Emsali doğumluların yoklaması sırasında;

  • *Lise veya dengi okuldan mezun olduğunu belgeleyenlerin askerlikleri üç yıl,

  • *Fakülte veya yüksekokuldan ilişikleri kesilenlerle yüksekokul mezunlarının askerlikleri ise 29 yaşını tamamladıkları yılın sonu esas alınarak iki yıl süreyle ertelenir.

  • *Çift Anadal programına kayıtlı yükümlülerin bir programdan mezun olmaları halinde askerlik erteleme işlemleri diğer anadal programındaki öğrenciliğine göre yürütülür.  (Madde 35 Değişik22/05/2012-6318/8 md)

  • *Öğrencilerin askerlik ertelemesi hiçbir şekilde 29 yaşı geçmemektedir. 30 yaş ve üzeri yaşta olan öğrenciler için askerlik tecil işlemi yapılmaz.

  • *Bitirdiği eğitim-öğretim kurumunun dengi veya daha aşağı seviyedeki bir okulda okuyanların öğrencilikleri nedeniyle askerlikleri ertelenmemektedir.

  • *Öğrenciler öğrenimleri esnasında  sevk  tehirlerini iptal ettirip askere gidebilirler.(Madde 36) Bu işlemi yapmak isteyen öğrenciler  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile bildirimde bulunurlar. Bu durum Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından   Askeralma Daire Başkanlığına bildirilir.

  • *Lisans öğrenimini tamamlayan yükümlülerin askere sevkleri Askerlik şubeleri tarafından mezuniyet tarihinden itibaren (İKİ)yıl süreyle ertelenmektedir. Bu haktan faydalanmak isteyen mezunlar,  mezuniyet belgeleriyle birlikte askerlik şubelerine müracaat etmelidirler.

   

  Öğrenim Süreleri

  • *Normal eğitim öğretim süresi dört yıl/ sekiz dönem (Lisans programları) olanlar için; azami öğrenim süresi yedi yıl/ondört dönemdir.

  • *Normal eğitim öğretim süresi iki yıl/dört dönem (Önlisans programları) olanlar için;azami öğrenim süresi  dört yıl/sekiz dönemdir.

  • *Azami öğrenim süreleri sonunda öğrencilerin askerlikleri ertesi yıla tehir edilmez ve öğrenci bizzat Askerlik Şubesine giderek Askerlik kararı aldırmak zorundadır.

  • *Azami öğrenim süresine katılmayan durumlar:

  •       * İngilizce Hazırlık sınıfında geçen dönemler, Hazırlık sınıfında bir  yılda,başarılı olamayanlar daha sonraki yıllarda da hazırlık sınıfında eğitime devam edebilirler. Ancak, hazırlık sınıfında bir  yıldan sonra geçirilen süreler azami öğretim süresinden kullanılmış sayılır.

  •       * İzin (kayıt dondurma) dönemleri,

  •        *Af Kanunundan yararlanarak tekrar öğrenciliğe dönenlerin, kayıtsız bulundukları dönemler.

  Askerlik Celp ( Çağrı ) Dönemleri

  ERTELEME BİTİŞ TARİHİ ARALIĞI

  CELP(ÇAĞRI/GİDİŞ) DÖNEMİ

  16 AĞUSTOS-15 KASIM

  ŞUBAT

  16 KASIM-15 ŞUBAT

  MAYIS

  16 ŞUBAT-15 MAYIS

  AĞUSTOS

  16 MAYIS-15 AĞUSTOS

  KASIM

  • Askerlik yükümlülüğü bulunan öğrencilerin, tabi oldukları celp döneminde askere gitmek isteyenler  ASAL  tarafından belirlenen  tarihler arasında  ilgili Askerlik Şubesi Başkanlığı’na  başvuru yapması gerekir. 

   

  • Mezuniyet, kendi isteği ile kayıt sildirme, yatay geçiş   vb. her türlü durum ve değişiklikler  en geç iki ay içinde EK-C2 belgesi düzenlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Askerlik Şubelerine bildirilir.


  LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ASKERLİK İŞLEMLERİ

  • 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'na göre; lisansüstü (İngilizce Hazırlık, Bilimsel Hazırlık, Yüksek lisans (tezli/tezsiz), Doktora, Lisans Sonrası Doktora) öğrencilerinin sevk tehir işlemleri, öğrencilerin başvuruları üzerine yapılır.   ( http://www.asal.msb.gov.tr  )


  • Başvuruları bulunmayan öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz. Askerlik sevk tehir işleminin yapılmasını beyan eden öğrenci herhangi bir askerlik şubesinden almış olduğu  yeni tarihli askerlik durum belgesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim eder.

   

  • Özel öğrencilerin sevk  tehir işlemleri  Lisanüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (Madde 4)  gereği yapılmaz.

  • Bakaya kalan öğrencinin sevk tehirine yasal imkan bulunmamaktadır. Bu sebeple öğrencinin bakaya durumunun kaldırıldığını gösteren askerlik durum belgesini  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmesi  gerekmektedir.

   

  • İngilizce hazırlık ya da bilimsel hazırlık sınıfına başlayacak ise bir  yıl  sevk tehiri, ders aşamasına geçen ya da ders aşamasında eğitimine başlayan öğrencilerin sevk tehirleri bir defaya mahsus olmak üzere 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek şartıyla ;
 •       a) Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için 3 yıl,
        b) Tezli Yüksek Lisans öğrencileri için 3 yıl 4 ay,
        c) Doktora öğrencileri için  6  yıl   bağlı oldukları Askeralma Bölge Başkanlıklarından istenir.

  • Öğrenim gördüğü programın azami süresini aşan öğrencilerin (tez çalışması için istenen ilave süreler hariç) sevk tehirleri yapılmamaktadır.

  • Lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerin sevk tehirleri azami 35 yaş sonuna kadar uzatılmaktadır.

   

  • Bitirdiği eğitim-öğretim kurumunun dengi veya daha aşağı seviyedeki bir okulda okuyanların öğrencilikleri nedeniyle askerlikleri ertelenmemektedir.

   

  • Aynı anda aynı derecedeki iki yükseköğretim kurumunda okuyanların bu okulların   birinden  mezun olmaları halinde diğer okuldaki öğrenciliği nedeniyle askerlikleri  ertelenmemektedir.

   

  • Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayan yükümlülerin askere sevkleri Askerlik şubeleri tarafından mezuniyet tarihinden itibaren (BİR)yıl süreyle ertelenmektedir. Bu haktan faydalanmak isteyen mezunlar,  mezuniyet belgeleriyle birlikte askerlik şubelerine müracaat etmelidirler.

  • Doktora öğrenimini tamamlayanların ise mezuniyet nedeniyle sevk tehiri yaptırmalarına yasal imkan bulunmamaktadır.

   

  • Öğrenciler öğrenimleri esnasında  sevk  tehirlerini iptal ettirip askere gidebilirler.(Madde 36) Bu işlemi yapmak isteyen öğrenciler  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile bildirimde bulunurlar. Bu durum Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından   Askeralma Daire Başkanlığına bildirilir.

  • Azami süre içinde kayıt yenilemeyen (ücret ödemeyen ve/veya ders kaydı yapmayan) yüksek lisans ve doktora  öğrencileri  Askerlik Şubeleri’ne bildirilir. Bu sürelerde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ayrıca, bu öğrencilerin kayıt yenilemedikleri dönemler azami sürelerinden kullanılmış sayılır.

   

  • Askerlik bilgilerinin tam ve doğru bildirilmesi önem arz etmekte olup öğrencilerin sorumluluğundadır.

  ÇİFT UYRUKLU/ YABANCI UYRUKLU  ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK İŞLEMLERİ


  • *Çift uyruklu öğrencilerin askerlik işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanunu Madde35/C  ye göre  Öğrenci  İşleri  Daire   Başkanlığı tarafından yapılır.

  • *Yabancı uyruklu öğrencilerin askerlik yükümlülükleri var ise askerlik işlemleri,vatandaşı  oldukları  ülkelerin mevzuatına göre kendileri tarafından takip edilir.